អាតេវ នាំចូល KTV 😂 វគ្គ ០១ They go to karaoke Comedy From Po Troll Team

NHẬN XÉT

 1. Sa Df

  Sa Df3 ngày trước

  😂

 2. hellomrr 123

  hellomrr 1234 ngày trước

  ក្រុមហ៊ុនឬៀើលិវចខុ

 3. Khmer mixed

  Khmer mixed4 ngày trước

  សើចទៀតហើយ

 4. Mrr ThEA Remix

  Mrr ThEA Remix8 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂

 5. Hà Phan

  Hà Phan10 ngày trước

  Hay

 6. ម្នាក់ឯង បានស្ទាវ

  ម្នាក់ឯង បានស្ទាវ10 ngày trước

  ញុមចូលចិត្តបងតេវណាស់🥰🥰😘😚😚😆😆😁😁

 7. Leakhena Roath

  Leakhena Roath13 ngày trước

  OMG pu plok wear airpods

 8. sun bee Ok

  sun bee Ok16 ngày trước

  Crបងតេវហើយ

 9. Ngocminh Kim

  Ngocminh Kim16 ngày trước

  🤣🤣🤣🙏🙏

 10. I Phone

  I Phone17 ngày trước

  អាតេវល្អមើណាស

 11. Dok Sok

  Dok Sok17 ngày trước

 12. ចាន ណារះ

  ចាន ណារះ18 ngày trước

  សា្អតណាស

 13. My - Excursion

  My - Excursion18 ngày trước

  Hi

 14. Chey Kunthea

  Chey Kunthea18 ngày trước

 15. KH INFO

  KH INFO18 ngày trước

  ហាសហា

 16. Ly Fai4444

  Ly Fai444419 ngày trước

  ល្អ

 17. Yun Roth

  Yun Roth20 ngày trước

  ល្អបង

 18. Bro Dso Gaming

  Bro Dso Gaming20 ngày trước

  HiBro

 19. HENG GAMING

  HENG GAMING21 ngày trước

  Jg

 20. BRO TK2

  BRO TK221 ngày trước

  បងតេវនៅខេត្តណា

 21. Phanna Pheach

  Phanna Pheach21 ngày trước

  ប្រសប់ណាស់ពូត្រូល

 22. Sambath Tes

  Sambath Tes22 ngày trước

  កំប្លែងហើយល្អមើលទៀត

 23. Chan Vannak

  Chan Vannak22 ngày trước

  Ok

 24. Chan Vannak

  Chan Vannak22 ngày trước

  b

 25. หนูนิด นิด

  หนูนิด นิด23 ngày trước

  ល្អ​មើល​

 26. Kakalove Kakalove

  Kakalove Kakalove23 ngày trước

  😍😍

 27. กดทดก มดอป

  กดทดก มดอป23 ngày trước

  ងហថ

 28. กดทดก มดอป

  กดทดก มดอป23 ngày trước

  ងហ

 29. Su San

  Su San24 ngày trước

  បងតេវidol

 30. Su San

  Su San24 ngày trước

  idol

 31. heng piseth

  heng piseth24 ngày trước

  😀😀😀

 32. Van Nak

  Van Nak24 ngày trước

  😂😅😅😅

 33. sis Pheak

  sis Pheak25 ngày trước

  We

 34. Sa Ww

  Sa Ww25 ngày trước

  Sart

 35. 8888 com

  8888 com25 ngày trước

  😁😁😁😁

 36. Chheak Sokol

  Chheak Sokol26 ngày trước

  😅😅😅😅😅

 37. Chheak Sokol

  Chheak Sokol26 ngày trước

  ចុមកាដុមឆែប😆😆😆បង!​

 38. MD Squad

  MD Squad27 ngày trước

  ហាសហា

 39. PHOL NY

  PHOL NY27 ngày trước

  Hi

 40. Kon Ngeth TK

  Kon Ngeth TK27 ngày trước

  ថាមែនៗ ១០០ដុល្លាអស់អាលីង

 41. Broh Game

  Broh Game27 ngày trước

  បងតេវ ចុចsub អោយវិញ​ok បង​តែវ

 42. Kim Thouna

  Kim Thouna18 ngày trước

  Khmer Techno សងវិញផង​ Bro & Sis

 43. ចម្រៀង ខ្មែរ

  ចម្រៀង ខ្មែរ28 ngày trước

  Wow

 44. saert okuh ssqty

  saert okuh ssqty28 ngày trước

  Hi

 45. ซู.ๆ kh

  ซู.ๆ kh28 ngày trước

  ញុំចូលចិត្តមើល

 46. Cheang Sabay

  Cheang Sabay28 ngày trước

  បងល្អខ្មុំ

 47. Kim Seang

  Kim Seang28 ngày trước

  កំប្លេងខ្លាំងណា

 48. Sana Man

  Sana Man28 ngày trước

  ញុមស្រលាញ់ប្រូតេវ,😍😍😍😍😍😍

 49. Srey Leak

  Srey Leak28 ngày trước

  Sart

 50. Pu0966253579 Seang

  Pu0966253579 Seang28 ngày trước

  Gfyg

 51. Odom Takeo

  Odom Takeo28 ngày trước

  លូយខប់ៗ

 52. DA Hang

  DA Hang28 ngày trước

  ដើរមួយអាតេវកុំភ័យ😂😂🤣🤣😅😅

 53. Bong Roun

  Bong Roun29 ngày trước

  បងតែវសម្ដែង ល្អ

 54. ZIN ZIN TO

  ZIN ZIN TO29 ngày trước

  Thuhg

 55. Mesa Sp

  Mesa Sp29 ngày trước

  អាតេវនាំចូលKTV

 56. Yu Teth Vichheka យូ ទិតវិច្ឆិកា Official

  Yu Teth Vichheka យូ ទិតវិច្ឆិកា Official29 ngày trước

  ហិហិហិ😁

 57. Ra Dy

  Ra Dy29 ngày trước

  ល្អមើល

 58. San Sea

  San Sea29 ngày trước

  idol អើយ​មាន​គេ​យក​វីដេអូ​idol​ ទៅ​ផុស​ហើយ​ ដាក់​អា​ចោរ​នឹង​ម្ដង​ទៅ​idol​ ខ្ញុំ​ឃើញ​ចឹង​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ខឹង​ជំនួស​idol​ ណាស់​

 59. Momo Bobo

  Momo Bobo29 ngày trước

  High guys ft Ch Ch by by. Om pm ok if

 60. Momo Bobo

  Momo Bobo29 ngày trước

  ☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️

 61. Momo Bobo

  Momo Bobo29 ngày trước

  😂😎😋🤣😄😆😉😊😋😗😙😚☺️🙂🤗🤔

 62. Khmer Mix

  Khmer Mix29 ngày trước

  សំលេងតែមួយ​ ស្ដាប់យូរទៅសាំណាស់