FAPtv Cơm Nguội: Tập 181 - Đứa Con Điên

NHẬN XÉT

 1. Hiếu Phạm

  Hiếu Phạm12 giờ trước

  Anh thái lầy quá

 2. Hiếu Phạm

  Hiếu Phạm12 giờ trước

  Hahahaha

 3. Manh Duong Van

  Manh Duong VanNgày trước

  Cảm động

 4. Hoa Ca

  Hoa CaNgày trước

  😂😂😂😗😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😃😃😃😃😃😃😃😃😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😃😃😃😃😃😃😃😃😎😎😎😎😃😃😎😃😎😃😃😃😃😃😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😃😃😃😎😎😃😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎

 5. Bùi Quốc Việt

  Bùi Quốc Việt2 ngày trước

  Thái đóng đoạn bị CA bắt cảm động quá :((

 6. Lientxlmhg Huynhthitruc

  Lientxlmhg Huynhthitruc2 ngày trước

  🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤥🤢😵😵😡🤧🤧🤧🤧🤧🤮🤮😡😡😡😡😡😡🤢🤢🤢🤢🤢🤧🤮🤮🤮🤮🤡🤡🤡🤡🤠🤠🤠😳😱😱😱😱😱😉😋😍😉🤗😋😙🤗😋😙🤗😋😙😍🤣😉🤗😋😙🙄☺🤨🙄☺😙🤗😋😙🤗😋😙🤗😋😙🙄😋😙💞💤💛💞💤💛💞💤💚💞💤💚💞💜❤💗💜❤💋💕👀💋💜💓🖤💓💞😋🤩😙🤗😉🤗😋😉🤗🤣😉🤗🤣😉🤗🤣😉🤗😋😉🤗😋😉😍🤣😉😍🤣😉🤩🤣😉😘🤣😙🤩🤣😙🤗😋😙🤗😋😙🤗😋😙😍😋😙😍🤣😙😍🤣😙😍🤣😉🤗😋😙🤗😋😉🤗😋😀😀🤣😁🤣😍😆😂😆😂😍😆🤗😊😙🤗😊😙🤗😋😙🙄☺😙🙄😚😙🤗☺😙🙄☺😙🤗😋🤣😘😙😘😘🤣😙🤗😋😙🤗😋😙🤩😋😚🤩😎😚🤩😎😚🤩😎😊😘😃😊😘😃😊😘😃😉🤗🤣😉😋🤗😙🙄☺🤨😚🤔🙄😚🤔😆😆😆😆😆🤗😋😗🤗😋😙🤗🤣😉🤩😎😙😏🙂😐😏🙂🤨🙄☺😙🤗😋🙄☺😙🤗😋😙😋😐☺🤨😋🤩🤨🤩😋😐🤩😋😚😎😚😃😘😙🤩😋😚😎🤩😚😎😏😚😎😏😙😎😏😚😎😏🤨😏🙂😙😎🤩😉🤗🤣😉😎🤩😙😏🙂😙😏😋😗🤩😎😏😎🙂😏🤨😏😋😙🤩😎😙😘😋😙🤩😎🙂👩‍🔬👩‍💼👨‍🔧👨‍🔬😍🙄😚😙😚😊😊😎☺☺😚😚🤗😚😙😋🤗😙🤗😋😚🙂😏😚😲😜😓🤤😛😔🤤😜😌🤤🤐😌☹😯😲😜😔😜😲😔😜😔😜☹😔☹😜😔😜☹😖☹🤑🙊🙀👧🙊😽👦🙉😾🤖🤫🧐🤡😵😜😔☹😔☹😜😔😲😜😌😲🤐😴🤤😮😴🤤🤐😲😜😔😜😲😔😜☹😔☹😜😔☹😜😔😝☹😔😝☹😔😝☹😔☹😜😔☹😜😌😲🤐😌🤤🤐😴🤐🤤😴🤤🤐😌😒🤐🤐😴🤤😜😲😜😔☹😜😔☹😲😜😔😜😔😜😔☹😝😕☹🤑😞😭☹🤑😖😭🙃😖😢🙃😔😲😛😌😮🤤😭😴🤤😮😴😮🤤😌🤐🤤😴😭🤤😮😌☹🤐😕☹😝😔😜☹😖🤑😭😞🤑😭😕🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🤑🤑😲😲😔🤤😜😐😋🤩😚😘🤣😙😍🤣😉🤣🤗😋😙🤩😋😚😋🤩🤨🙃😲😲🙃😖😲😜😌🤤🤐😌😯😒😢🙃😖😢🙃😖😭🙃😖☹😜😔😜😲😔😜☹😕😕😕😕😕😛😕😕😛😙😋🤗😙🤗😋😙😋🤗😉😋🤩😉🤩😋😉🤩😋😙😏😋😙😏🙂😙😏🙂😙😏🙂😙😋🤩😙🤗😋😙🤗😋😙😋🤗😙🙄😋😙😋🤗😙🤗😋😋😉🤣🤗😆😋🤗😙🤗😋🤔😋😏😎😃😃😃😃☺🙄😙🤗😋😉🤩😎😉😎🤩😚🙂😏😙🤗😋😙🤗😋😉😋🤗😗🤗😋😙🤩😋😙🤩😋😙😋🤩😗😍😙🤩😋🤨😋😘🤨😋😍🤨😋🤗🤔😍😊😘😎😚😎🤩😙😃😃

 7. Trung Lieu

  Trung Lieu3 ngày trước

  Đừng bấm vào đọc thêm 😎😎😎😍😘😗☎😁😥😁😥😂😂😂😂😎😂😂😁😁😥😥😁😁😁😘😘😘😘😘😘😍⚽😎😎😎😂😂😂😂😎😎👊👊👊👊👊:-!🎌🎌😂😂😎😍😍😍😘😘😘😗😗😘😍😍😎😎😎😂😁😂🏭🏭📨☎👐:-!😂😁🎌☎🎌😂😁😂😁😂😥😁😁📨😁📨☎😁🏭😥😥🏭📨✉☎😁😂😂😎😎😍😍😘😘😗😗😗😘😍😍😎😎😂😂😂😁😁😥🏭🏭😥😁😁😂😂😎😎😍😍😘😘😗😗😘😘😍😎😎😂😁😥😥😥😥😥😥😥😥😥😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂:-!😎😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😘😘😘😘😘😍😍😎😎😎😂😁😂😂😁😁😁😁😁😁😥😥😥😥😥😥😗😗😁😗😁😂😗😗😂😘😂😂😘😎😘😎😎😘😍😘😍😍😘😍😘⚽😘⚽😍😍😍⚽⚽⚽😍😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😂😘😂😎😘😎😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😍😘😍😘😘😍😍😘😍😘😍😘😍😍😘😍😘😍😂😂😂😎😂😁📨😥😥😥😥😥😥😥😁😂😂😂😂😂😂😂😗😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😗😂😎😂😎😂😎👊:-!:-!:-!:-!🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰 kết thúc🇷

 8. Cậu SWAT

  Cậu SWAT6 ngày trước

  Đừng bấm đọc thêm nhe 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😄😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃Bảo rồi mà ko nghe

 9. Quang thuong Nguyen minh

  Quang thuong Nguyen minh6 ngày trước

  Huhu video hay quá

 10. Hoa Doan

  Hoa Doan6 ngày trước

  Taq nay khoc het nuoc mat😭😢😭😢

 11. ༺Nấm Lùn Di Động:3

  ༺Nấm Lùn Di Động:37 ngày trước

  6:34

 12. NonStop Dân NGáo ngáo

  NonStop Dân NGáo ngáo7 ngày trước

  Ae nào thích đoạn vào đồn k ạ ..👍👍

 13. Sơn Gaming

  Sơn Gaming8 ngày trước

  😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😍😄😃😗😎😗😎😎😍😘😎😣😍😘😐😎😃😗😐😂😃😄😍😥😎😃😄😎😃😄😎😃😎😃😐😋😂😋😐😎😑😍😘😑😍😍😘😑😑😍😗😘😗😗😙😘😙😘😗😍😘😗😍😎😄😗😎😃😘😋😃😘😎😋😘😘😋😍😎😍😗😘😗😍😘😃😗😃😄😙😃😅😙😘😃😗😎😍😗😎😃😘😋😂😘😋😎😘😋😎😘😘😋😍😎😍😗😘😍😣😍😘😣😍😘😣😎😍😗😑😍😘😂😘😋😎😃😗😘😍😥😃😥😄😃😄😗😃😗😎😎😃😄😋😍😏😎😍😘😎😘😍😍😎😘😃😗😎😎😍😎😃😗😎😃😘😐😍😘😐😎😘😋😂😃😐😎😍😋😃😘😎😘😗😄😗😍😄😙😍😄😗😎😄😗😎😎😃😗😃😎😗😎😃😘😐😎😘😋😂😄😋😃😘😎😃😗😍😄😗😍😄😙😅😍😅😙😘😗😍😍😘😐😂😘😎😗😎😃😗😄😗😍😄😙😍😍😄😙😍😄😗😎😃😘😋😂😘😎😐😘😄😎😗😄😶😗😘😶😗😍😑😍😘😑😍😘😋😂😘😍😂😋😲😞😕😖😲😔😕😖😔😲😕😭😕😴😖😓😫😢😕😌😢😌😖😤😴😌😟😌😔😕😖😕😖😔😕😔😕😔😕😖😕😔😢😕😲😕😲😕😲😕😲😔😔😕😲😔😕😲😴😓😲😒😫😒😪😍😘😐😎😃😘😎😍😘😐😍😘😋😐😎😘😍😘😍😓😓😐😕😴😔😟😓😴😓😕😋😑😃😑😐😓😴😐😕😘😫😘😘😎😫😲😴😴😓😞😞😓😞😓😴😎😕😲😓😐😕😓😐😂😂😓😋😓😴😕😓😴😕😴😔😓😴😓😟😴😂😴😂😤😓😕😴😕😓😴😴😔😓😋😂😴😔😑😔😕😑😃😢😋😑😕😔😋😃😖😃😪😖😕😔😖😢😖😔😢😪😖😖😪😖😢😗😔😢😖😕😃😖😔😢😕😋😪😴😃😋😴😔😐😓😕😴😗😗😂😗😤😤😗😂😤😗😤😔😑😘😫😤😑😗😤😐😗😋😔😑😔😤😑😟😐😋😟😑😤😂😑😤😔😐😤😫😍😂😤😂😂😂😗😑😤😫😂😑😫😗😔😖😖😔😓😞😓😔😖😓😒😔😓😖😴😴😴😴😴😴😴😴😗😖😗😂😖😑😂😗😐😂😐😗😤😗😔😤😑😔😤😗😔😤😑😔😤😒😑😗😑😢😐😐😔😢😐😔😢😍😐😍😐😢😐😍😢😍😐😢😍😐😢😍😢😢😪😫😍😤😗😃😤😒😃😲😎😋😲😟😲😐🐽🐮🐮🐽🐶🐆🐽🐮🐆🐒🐽🐮🐱🐖🐽🐮🐷🐆🐵🐮🐮🐅🐖😗😎😗😗😎😃😘😎😍😘😋😂😘😋😂😍😂😍😋😋😂😘😋😂😘😂😏😏😋😋😃😘😎😃😗😃😗😎😗😎😍😎😗😘😎😎😘😗😎😍😗😎😃😘😐😍😐😍😘😎😃😘😎😃😘😎😍😏😎😃😘😎😍😘😑😍😘😎😃😘😘😍😑😗😎😍😑😍😘😍😘😑😍😘😘😑😍😐😎😘😋😎😍😎😘😋😎😍😘😗😍😘😍😘😗😍😄😗😍😘😗😶😘😣😄😗😍😅😥😘😗😥😘😗😥😍😘😥😎😍😣😍😏😎😂😋😘😐😎😍😋😎😘😘😎😃😍😘😎😑😍😗😍😘😣😍😘😥😗😘😥😗😘😮😔😓😲😕😔😲😕😲😩😔😕😲😔😴😖😢😕😩😔😕😲😔😕😲😔😴😖😖😲😩😲😖😩😲😖😕😔😴😲😤😔😕😓😫😴😖😕😲😕😖😖😲😬😞😬😌😲😖😬😕😲😖😕😲😖😔😕😖😕😲😔😓😕😲😕😖😔😲😦😞😲😖😩😲😖😬😛😞😬😌😛😬😌😛😞😕😛😩😕😌😖😴😲😔😫😕😓😴😲😕😲😩😲😖😬😲😖😖😩😲😔😴😖😫😓😲😓😫😕😔😕😨😕🛅⚠🇦🇹🇧🇫🇦🇸🇦🇹🇦🇴🇦🇸🎌🇦🇴🇦🇷🇧🇩🇧🇪🇦🇷🇦🇪🇦🇲🇦🇴🇧🇩🇦🇽🇦🇲🇦🇷🇦🇷🇦🇴🇧🇪🇦🇸🇦🇷🇦🇸🇦🇹🇦🇸🇧🇫🇦🇿🇧🇾🇧🇾🇧🇲🇧🇳🇨🇳🌐🏢🏣🏤🏩🏢🏪🏢🏤🏭🏭🏯🏣🏣🏣🏯

 14. Da b

  Da b8 ngày trước

  Ai nghe muốn khóc điểm danh

 15. Minh Võ

  Minh Võ8 ngày trước

  đừng bấm đọc thêm đọc thêm

 16. Minh Võ

  Minh Võ8 ngày trước

  đã nói rồi

 17. Thanh Nguyễn

  Thanh Nguyễn8 ngày trước

  Hay quá

 18. Trai bao

  Trai bao9 ngày trước

  Toi iu faptv 😘😘

 19. ARMY có tâm nhất hệ mặt trời

  ARMY có tâm nhất hệ mặt trời9 ngày trước

  Khúc 1:13 có ai thấy cái j trắng trắng phía sau ko 😱

 20. Pan Cris

  Pan Cris9 ngày trước

  Co

 21. Phượng Loan Đoàn

  Phượng Loan Đoàn10 ngày trước

  Blackbi blackbi

 22. Fire Free

  Fire Free10 ngày trước

  🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🦌🦌🦌🦌🦄🐖🐷🐎🐷🐎🐯🐶🐽🦁🐅🐵🐂🦍🐩🦍🐅👋🐩🦍🐕🐒🐶🐱🐶🐱🦍🐵🦍🐵🦍🐒🐶🐒🐕🦍🐩🐺🐈🐈🐺🐽🐄🐮🐄🦌🐄🦌🐄🦌🐄🦌🐷🦓🐄🦌🐎🦌🐎🦁🦊🦁🐱🦁🦊🦁🐱🦓🐎🦓🐄🐖🐄🐖🐗🐏🐗🐏🐽🐃🐽🐗🦊🦌🐱🦌🐈🐯🐱🐯🐱🦁🐱🐈🐈🐱🐯🐄🦌🐅🦊🐯🦊🐯🐵🐯🐱🦓🐎🦓🐎🦌🦄🐅🦓🐅🐖🐆🦄🐅🐎🦌🦁🐱🦁🐈🦁🐈🦁🐈🐯🦄🐅🦌🐮🐗🐆🦓🐅🦓🐆🦓🐅🦌🐷🐯🐰🐷🐯🐎🐯🐈🦌🐈🦌🐒🦌🐯🦓🦄🐎🐅🦓🦓🦁🐮🐮🐆🐆🐼🐇🐻🐇🐨🐼🐨🐼🐓🐇🦇🐼🐁🐇🦒🐐🐫🐪🐫🐪🦒🐑🐘🐁🦏🐘🐣🦒🐣🐧🐔🐥🐔🐤🐓🐣🐦🦇🐔🐣🐤🐥🐦🐧🦃🐿🐰🦒🐹🐐🦒🐐🐘🐁🐘🐁🐘🐀🦔🐼🦔🐼🐀🦇🐀🐻🦇🐹🦇🐰🐹🐻🐼🦔🐨🐁🦇🐣🐓🐔🐾🐦🦕🦖🦐🦀🐟🐢🐊🦕🦉🦆🦅🕊🦎🐋🐚🐍🐲🐉🦕🦖🐳🐙🦈🐡🐠🐟🐬🦀🦑🦐🐌🦋🐛🐛🐙🦕🐠🐟🦕🐠🐌🐟🦀🐟🐸🦉🐍🕊🐚🐋🦎🦖🐢🦈🐠🦖🐳🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐲🌸💮🌸🌸💮🏵🏵💮🏵🌹🥀🌺🌺🌺🦂🦂🕸🕸🕷🐞🐞🐝🐜💐🌻🌼🌴🌵🌾🌿🌿☘🍀🍁🍁🌳🌲🌱🍂🍃

 23. AFK ĐAT AFK Quy Du

  AFK ĐAT AFK Quy Du11 ngày trước

  12:35 ???! ☺😌

 24. my nuong Vo

  my nuong Vo11 ngày trước

  🥰😍😘🤩😍💕😊👍🏻👍🏻🤝🤞🏻🎀🎊🎉🎁💓💞💗💖💘💕❣️💔💜❤️🧡💛💚💙💓💓💓💓💓💖💖💖💖💗💗💒🧬🎈🧸🧸

 25. MN Khang

  MN Khang12 ngày trước

  Hài của faptv ko bao giờ lỗi thời

 26. thanh nguyen

  thanh nguyen13 ngày trước

  Hay dữ

 27. Gia Bảo office

  Gia Bảo office13 ngày trước

  Hai dối = hôi dái

 28. vi Bui khanh

  vi Bui khanh17 ngày trước

  😢😱😧😴😢😐😦😆😕😕😟😄😠😟😩😟😡😡😡😡😡😡😡😡😆😆😢😴😆😲😱😳😵😣😈😵😮😑😑😳😕😇😉😑😵😮😑

 29. vi Bui khanh

  vi Bui khanh17 ngày trước

  🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬👇

 30. vi Bui khanh

  vi Bui khanh17 ngày trước

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹📹😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥

 31. Hiếu gamer

  Hiếu gamer19 ngày trước

  Vcl

 32. Tâm Nguyen

  Tâm Nguyen19 ngày trước

  ☺😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

 33. Racing boy Ngáo

  Racing boy Ngáo19 ngày trước

  Cười ỉa

 34. Phương Thanh

  Phương Thanh19 ngày trước

  diễn viên Vũ Phi Nga đóng hay quá😊

 35. Duong Long

  Duong Long20 ngày trước

  25:55 cười muốn xỉu

 36. fkh fkh

  fkh fkh20 ngày trước

  Công nhận Thái tập doga xichxi thật🤣🤣

 37. l104l SuperFeeds

  l104l SuperFeeds21 ngày trước

  13:44 Tiểu Feeds đây XD

 38. Nguyen Minh

  Nguyen Minh22 ngày trước

  vaayj tính ra maxxhair mắc dữ lắm, phải bán ma túy mới có tiền mua

 39. wheein Claca

  wheein Claca22 ngày trước

  /\______/\ | ● ● | | V |

 40. Liny Huỳnh

  Liny Huỳnh23 ngày trước

  😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😬😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😀😅😆😇😉😊☺😬😁😂😃😄😀😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😅😆😇😉😉😊☺😀😬😁😁😂😃😃😄😄😅😆😇😇😉😉😊😊😊☺😅😆😇😉😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😅😆😇😇😉😊😇😉😊☺😄😃😂😁😬😀😅😆😇😉😉😊☺☺😄😃😃😂😂😁😁😬😬😀😅😅😆😇😇😉😉😊😉😊☺☺😄😃😂😁😬😀😅😆😇😉😊☺😀😬😁😂😃😄😃😄😀😬😁😂😂😃😄😅😆😇😉😉😊☺☺😀😬😁😂😂😃😃😄😄😄😅😆😆😇😉😊☺😊😉😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊☺😄😃😂😁😬😀

 41. DUY NGUYEN CHANNEL

  DUY NGUYEN CHANNEL24 ngày trước

  Sup chéo đê sẻ trả đủ nè

 42. Enchanteur shop

  Enchanteur shop24 ngày trước

  Hi fap

 43. Kẻ bí danh

  Kẻ bí danh24 ngày trước

  26:05 vô l*n =))

 44. Jung kook

  Jung kook24 ngày trước

  25:55

 45. Luong Nga

  Luong Nga25 ngày trước

  😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😢😑😑😑😑😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😍😍😍😍😛😛😗😗😭😭😗😋😋😋😋😋😋😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😋😋😎😋😝😜😜😜😝😋😋😗😗😗😗😗😗😗😭😭😭😭😭😭😭😭😎😎😎😎😎😎😎😎😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😗😗😗😗😗😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔👑👑👑👑👑👑⌚⌚⌚⌚👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄💄👞💄👞👞👞💄💄💄👠👠👠👠👠💵💴💴💴💵💴💵💴💵💵💵💵💵💵⛲⛲🏫🏬🏦🏩🏦🏩🏦🏩🏦🗼😁😀😡🙏🎆😡🙏😡😆😡😆😡🙏😈🙏😡😡😱😡😆🎆🙏🎆😊🎆🙏😊⛲🏫🏫⛲⛲🏫⛲🏫🏩🏦🏨😈😆😈😆🙏😁🏬💵🗼💵🗼💴🗼💴💵👞😝😝👞😜⛲😜⛲😜⛲

 46. Kim Jisoo

  Kim Jisoo26 ngày trước

  Fap tv tuyet voi

 47. Tuấn Xinh Trai

  Tuấn Xinh Trai27 ngày trước

  Cảm động

 48. pé poll

  pé poll28 ngày trước

  Lị hôi dái 1 quá

 49. Thanh Từ

  Thanh Từ29 ngày trước

  Hay quá 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🚟👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👉👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👉👍👍👍👉👉👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 50. Hieu Tran

  Hieu Tran29 ngày trước

  đừng bấm đọc thêm💌💤💬💭💢👓💣💥👔👕💦💨👖👗💫👘👙👚👛👜👝🎒👞👟👠💄👡💍👢💎👑👒🎩🎓⛑🐵🐒🐯🐅🐯🐷🐒🐶🐅🐆🐷🐖🐕🐩🐴🐎🐗🐽🐺🐱🐮🐂🐏🐑🐈🐐🐐🐃🐪🐇🐤🐫🐘🐻🐨🐥🐦🐭🐁🐼🐾🐧🐸🐀🐹🐔🐓🐊🐢🐰🐣🐍🐲🐉🐙🐚🌸💮🐳🐋🐬🐌🐛🐜🌹🌺🌻🐟🐠🐡🐝🐞💐🌼🌷🌱🌲🍁🌳🍂🌴🍃🌵🌾🌿☘🍀🍇🍈🍏🍐🍄🌰 bảo rồi không nghe

 51. Hieu Tran

  Hieu Tran29 ngày trước

  Đừng bấm đọc thêm 👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👨👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔 👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖 👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞

 52. Thiemtam1974 Nguyen

  Thiemtam1974 NguyenTháng trước

  Số người thấy anh Thái hài ⬇

 53. Nguyệt Hồ

  Nguyệt HồTháng trước

  Xem may lan roi ma van thay hay😂😂😂😂😂

 54. Dai Long Loo

  Dai Long LooTháng trước

  Fan Fap tv💋💋💋

 55. Dai Long Loo

  Dai Long LooTháng trước

  😚😚😚😚😚😇😇😇😇🦄🦄🦄🦄🌏🌏🌎🌎🌍💋💋💋💋💋💋💋

 56. Mai Thanh Nè

  Mai Thanh NèTháng trước

  4:24🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 57. U Tt

  U TtTháng trước

  Cảm động ghê

 58. Tuyen Nguyen

  Tuyen NguyenTháng trước

  Đừng đọc nữa 🤗😏😏🤗🤗🤗🙂🙂🙂🤗🤗🤗🤗🙂🙂🙂🙂🙂😶😶☺☺😚😚😚☺☺🙂🙂🤗🤗🤗🙂🙂🙄🙄🙂🙄🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🤗😍😎😎😎😍😍😍😍😍😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇🤔😇😗😘😘😘😘😘😘😗😘😘😘😗😗😗😗😘😗😗😗😗😗😗😗🤔🤔😇🤔🤔😇😇🤔🤔😗😇🤔🤔🤔🤔🤔🤔😇😇🤔😇😇😇😇😇😇😇😍😎😋😊😊😉😀😉😙😙😙😙😚😙😐😐😙😙😉😉😊☺😚☺😋😋😋😋😚😚😑☺😶🙂🙂😋☺☺😚😚😚😚😚😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😚☺☺☺☺☺☺🙂🙂🤗😍😇😇🤗🤗🤗🤗🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🤗🤗🙂🙄🤗🙂🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄😋😋😋😋😋😎😎😎😍😍😍😍😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😎😍😍😍😎😎🙂🙂🙂😎😎😎😎😎😎🙂😎😎😎😋😊😊😋😋😋😋😋😋😂😂😂😂😎😍😍😘😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😎😋😋😋😋😚😊😊😊😊😊😊☺🙂😘😇🤔😘🤔😥😘😘😎😊😊😊😀😇😇😏😏😏🤗🤗😇😇🤔🤔🤔🤔😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😍😍🤗🤗🤗🤗🤗🙂🙂🙂🙂🙂🙂☺😎☺☺☺☺☺☺☺🙂😎😎😎😎😎🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂☺🙂🙂☺☺☺☺☺☺😶😶🙂🙂🙂🙄🙂🙄🙄🙄🙄🙂🙂🙂😎😎😎😎😎😎😍😎😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😇😍😍😍😍🤗😍😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😎🙂☺🙂☺☺☺🙂🙄🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🤗🤗😇😇😘😘😗🤗🤗😘😘😘🤗😘😘😇🤗😇😇😇😣😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙂🙄🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂😚😍😍😚😍😚😍😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍😍😊😍😊😍😊😍😊🤗😊🤗😊🤗😊🤗😍😚😍😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍😘😋😘😋😇☺😇☺😍😊😊🤗😊😊😍😊😍😊🙂😚🙂😚🙂😚🙂😚🙂😚🙄😚🙄😚🤗😚🤗😚😇😋😇😋🤗☺🤗😋🤗😋🤗😋🤗😚🤗😊🤗🤗😊🤗😚🤗😚😏🤗😚🤗😚😏😚😏😚😏😚😏😚🤗😚😚🙂🙄😚🙂😚🙄😚🙂🙂😊🙂😊🙂🙂😊🙂😚🤗😚🙂😚🙂😚🙂🙂😚🙂😚🙂🤗😚🤗😚🙂😊🤗🤗😊🤗😚🤗😚🤗🤗😚🤗😚🤗😊🤗😚🤗😊🙄😚🙄😚🙄🙄😚🙄😚🙄🙄😚🙄🙄😚🤗🙂😚🙂😚😚😏😏😚😏😚😏😚😏😚😏😏😚😏😚😏😚😏🤗😚🤗😚🤗🤗😚🤗😚🤗😚🙄🤗😚🤗☺😚🤗🤗☺☺🤗🤗☺🤗☺🤗☺🤗☺🤗☺🤗🤗☺🤗☺🤗☺🤗☺🤗🤗☺🤗🤗😚😏😏🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗🤗🤗😚🤗🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚😚🤗🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗🤗😚🤗😚🤗😚🤗🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗🤗😚🤗🤗😚🤗🤗😚🤗😚🤗😚🤗🤗😊🤗😚🤗😚🤗😚🤗😊🤗😚🤗😚🤗😚🤗😊😍😊😘😋😘🤗😚🤗😋🤗☺🤗💥💥💥🖒✍😍😍😍😍😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙂🤗🙂🤗🙂🙂🙂🙂🤗😇🤗🤗🤗😇🤗🤗🤗🤗🤗🤗😏😏🤗😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏🤗😏🙄🙄🙄😶🙄😏🤗😇😇😇😏🙄😶😙😚🙂🤗😇😇🤗🙄😶☺☺🙂🤗😘😘😗😏🙄😇🤔😇😇😗🙂😚😙😙😉😉😊😋🙂🙂🙂🙂🙂😍😍🙂🤗🙂🤗🙂🙂🙂🙂🙂🤗😏🤗😏😏😏🙄😏🙄🙂☺🙂🙂🙂🤗🤗🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂😚😊🙂😊🤗😊😊🤗😊🙂😊🙂😊🙂😊🤗😊😗😊😗😋🤔☺🤔🙂😇🙂🙂😘☺😘☺😘😊😇😊🤗🤗😊😊😍😊😍😊😎😚🙂🙂🤗🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🙂😚🙂😚🙂😚🙂😚🙂😚🙂😚🙂😚🙂😚😚🙂😚🙂😚🙂😚🙂😚🙂😊😚🙂😚🙂😚🙄😚🙂😚🙂😚🙂😚🙂😚🙄😚🙂🙂😚🙂😚🙂😚🙂😚😕🙃🙃🙃🙃😖😖😖🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃😟😟😟🙃😋☺🙂🙂🙂🙂🤗🙂🙂🙂🙂🙂🙂🤗😘😘😘😘😘😘😘😇😘😍😍😍🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂☺☺😚😚😚😚☺☺☺🙂🙂🤗🤗🙂☺🙂😘😇😘🤗🤗😍😘😘😍😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😇😇😇😇😘🤗🙂🙂🙂☺😶😶☺🙄🙄😶🙄😶☺☺😶😶😶😶😶😶😶☺☺☺😶😶☺☺☺☺☺☺☺☺😚😚😚😚😚😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😶😶☺☺😶😶😶😶😶😶😶🙂🙂🤗😍😍🤗😍😍😍🤗🤗😍😍🤗🤗😇😇😇😇🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙂🙂🙂🙂🙄🙄🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂☺🙂☺☺☺☺😋😊😉😉😙😙😙😙😙😙☺🤗😘😗😗😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😇😘😘😘😇😘😘😘😘😗😗😗😗😗😗😗😗😗😘😘😘😘😘😘😘🙂🙂🙂🙂🙂🤗🤗🤗🤗🙂🙂🙂🙂🙂🙂🤗🤗🤗🤗😘😘😘😘😇🤗🤗🙂🙂🙂🙂🙂☺☺☺☺☺🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🤗🤗😍😍🤗☺☺😇☺😚😇🤗😚🤗😚🤗🤗😚😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😊🤗😚🤗😚🤗😚🤗☺🤗😚🙄😚🤗😚🤗😚🤗🤗😚🤗😚😚🤗😚😎😎😎😎😎😎😎🙂🙂😎🙂😎😎😎🙂🙂🙂🙂🙂🙂🤗🤗🤗🤗😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇🤗🤗🤗🤗🤗😇😇😘🤗😚🙂😚🤗😚🤗😚🤗😊🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚😏🤗🤗🤗😚🤗😚🤗😚🤗😚🤗🤗😚🤗😚😏😚😏😏😚🤗😏😣😣😏😘😘😘😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇ai rảnh lắm ms đọc

 59. FireeFire Mobile

  FireeFire MobileTháng trước

  25:53😂😂😂

 60. nguyen van chieu

  nguyen van chieuTháng trước

  2 doi

 61. Trang Nguyễn

  Trang NguyễnTháng trước

  vừa hài,cảm động đúng là chỉ có faptv mới lm vậy

 62. Giả Lập Game

  Giả Lập GameTháng trước

  Tiểu phẩm này hay quá, fap cố lên :3

 63. Khoa Trần

  Khoa TrầnTháng trước

  nhom fap nho dang nhieu video

 64. Minh phước Chế

  Minh phước ChếTháng trước

  Thái dam dang

 65. Thế giới Hoạt hình

  Thế giới Hoạt hìnhTháng trước

  Ok

 66. Vân Anh Phạm

  Vân Anh PhạmTháng trước

  đừng ấn 😁😀😀😁😁😊😀😎😖😌😍😍😍😍😒😒😛😍😞😗😍😒😍😒😍😒😍😒😍😍😦😧😦😦😎😎😎😎😎😎😎😎😎😚😚😚😘😘😙😙😗😙😙😙😗😙😙😍😍😍😛😛😛😛😛😛😛😛😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😙😗😋😙😙😙😙😙😗😗😗😗😗😗😙😙😙😘😘😎😎😮😤😤😤😤😤😤😢😢😢😢😢😐😯😯😯😯😉😉😉😉😉😉😉😂😂😂😂😂😂😂😃😃😄😄😃😄😃😄😁😀😀😁😁😊😀😎😖😌😍😍😍😍😒😒😛😍😞😗😍😒😍😒😍😒😍😒😍😍😦😧😦😦😎😎😎😎😎😎😎😎😎😚😚😚😘😘😙😙😗😙😙😙😗😙😙😍😍😍😛😛😛😛😛😛😛😛😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😙😗😋😙😙😙😙😙😗😗😗😗😗😗😙😙😙😘😘😎😎😮😤😤😤😤😤😤😢😢😢😢😢😐😯😯😯😯😉😉😉😉😉😉😉😂😂😂😂😂😂😂😃😃😖😌

 67. Long Thanh

  Long ThanhTháng trước

  Đừng bấm đọc Thêm 😀😁😂😃😅😆😆😉😆😉😗😗😙😇😚😎😍😘😗😗🤔😇🤗🤗🤗😚😙☺🙂😇🤔😥😣😏😏🙄😶😑😑😐😣😇😐😇😐🤔😐😗😱😳😱😦😧😨😩😬😰😱👿👿👾👾😼😼😻😻👽👽☹☹☹☹😬😬☻☻👻😹😸😸😸😠😠😠👺👺👹👹😳😦😧😩😩😩😡👹😈🤖💩😺💀💀😠🐱🐖🐖🐫🐫🐫☻☻😬😦👺😧☻🤔🤔😉😗😉😗😉😗😊😗😘😁😘😊😋😍☺😍😍☺🤗😶😶😷😞😞😷😕😤😷😕😷😲😷😷😲😌😓😓🤕🤕😭😢😢🤒🤒😒😒😒😒😪🙁🙁🙁😷😷😤😤😟🙃😝😝😴😯😜😜😖😞😞😲😲😕😛🤐😮😮🤓😔🤑😲😞😲😕😕😝😝🙁😫😫😒😒🤒😢😤😤😷😷😷😷🙃🙃🙃😕🙁😷😕🙁😛🙁😛😒😒😛😒😛😒😒😛😒😜😒😒😯😌😛😌😛😌😛😓😛😓😓😌😌😌😌😌😌😓😛🤕😒😮😒😮😛🙁😷😛😷😕😷😞😤😞😒🙁😝😝😝😜😝😴😪🙃🙃🙃😷😷😷😷🙃🙃🙃😷😷🙁🙁🙁😝😝🙁😝🙁😝🙁😝🙁😝🙁😝🙁🙁🙁😷😍😚🤗😇😚🤗😑🤗😚😔 Đã bảo rồi mà không nghe

 68. Bi Nguyễn

  Bi NguyễnTháng trước

  Coi xong khoc luon

 69. Thang Dinh

  Thang DinhTháng trước

  Hlloo

 70. ngoc duy

  ngoc duyTháng trước

  Chào pé Lê zăn đạt

 71. Phuong Nguyen

  Phuong NguyenTháng trước

  Tui xem mà mún khóc :(

 72. Mr. Nam

  Mr. NamTháng trước

  Có gì đó mờ ám nhấn 12:39 =))

 73. Linh Võ

  Linh VõTháng trước

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😋😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😋😊😋😉😉😆😚😉😋☺️😎😎🙂😃😋😂☺️😊🍐🥔🍑🍑🍑🍑🍐🥔🍐🥔🍐🍐🥕🍐🥔🍉🥔🍐🥕🍉🥔🍐🍑🍐🍑🍆🥔🍐🍐🥔🍐🍏🍐🍐🍉🍃🍂🥜🌰🌯🧀🍖🥙🍝🍝🍝🍡🍦🍢🍧🍨🍱🎍🛢️🛤️⛵🛤️🚧🛤️🛢️🚜🛢️🚧🚌🚎🚌🚖🚎🚖🚌🚖🚋🎪🌇🌉🌉🌇🌌🚂🎪🎪⛪🏭🏭🏬🏭🏫🏫🏗️🗻🗻🏘️🏕️🏕️🍴🥛🍵🍫🍹🍰🍝🍜🍦🍠🍜🍝🍖🍖🥓🍗🌯🍗🌮🍑🍑🍏🏕️🏕️🗻🏘️🏕️🏕️🥄🍴☕🍼🥛🍺🍫🍺🍦🍠🥗🍦🥗🍛🍥🍧🍠🌭🥙🥜🌰🍟🍔🌰🌯🥓🍖🍑🍐🍐🍒🍆🍒🍆🥔🍃🍺🍬🍵🍶🔪🍽️🏕️🏖️🏖️🏛️🏖️🌏⛪🏭🏡🏭🦏🐏🐏🐏🐘🐇🐇🦏🐭🐭🐇🕊️🦅🐔🐦🕊️🐦🐊🦅🦅🍒🍐🍒🍒🥔🥝🍗🍖🧀🍗🥓🥐🍔🍟🍥🍡🍠🍠🍢🍢🍛🍛🍜🍠🍠🍢🍢🍡☕🍵🍵🍵🍵🍵🥛🍼☕🍶🍫🥄🔪🏛️🌐🏕️🚌🚇🚈🚈🚈🚈😉😊😂😋😋😎😎🇦🇫🏴🇦🇬🇦🇬🇦🇮🇦🇱🇧🇮🇧🇯🇧🇹🇧🇴🇨🇴🇨🇺🇨🇳🇨🇬🇨🇷🇪🇺🇫🇮🇫🇲🇫🇲🇫🇯🇬🇾🇭🇰🇭🇳🇮🇱🇰🇪🇮🇸🇰🇬🇰🇵🇯🇵🇰🇷🇱🇻🇲🇦🇲🇨🇲🇩🇲🇩🇲🇳🇲🇱🇲🇰🇳🇦🇳🇪🇳🇫🇳🇵🇲🇿🇲🇾🇵🇸🇵🇹🇵🇼🇵🇭🇵🇼🇷🇸🇷🇴🇵🇳🇸🇷🇸🇷🇸🇳🦁🦍🐕🐈🐕🐈🐩🦍🐩🐩🐈🐅🐈🐅🐈🐺🐩🐶🦏🦏🐖🐫🐽🐷🐫🦏🐫🐏🐘🐽🐦🕊️🐢🕊️🥕🥔🍒🍐🍓🍆🥕🍆🥕🍓🥔🥕🥔🍒🥔🍒🍐🍐🌽🥔🥑🍋🍑🍑🥔🍓🥓🥓🍗🥐🍝🍢🍝🍧🍜🍘🍢🍿🍱🍭🥛🍵🥛🍵🍼🛂🚺🚫🛅🛃🛅🛃🛅🛂🛅🛂🛄🛅⬇️⬅️⬆️↙️⬅️↘️↖️↪️↖️⤴️☯️☦️☸️☦️☦️♈☦️☸️☦️♈🛐☸️✝️🔯🔝☸️🔝☯️✝️⏪🔂🔀🔂◀️🔼⏯️🔂◀️▶️☸️✝️🔯✝️🕎✝️☸️☦️✝️🔁▶️🔀▶️🔁▶️🔀📴📶⏏️📳⏏️📶📶🔱📶♀️📶♀️➗➿✅✖️➗✖️➖✖️➗✖️➗⏏️4️⃣Ⓜ️ℹ️🆎ℹ️Ⓜ️ℹ️🆕ℹ️Ⓜ️🆔🆕🆔🆕🆔🆕🅱️🆔▫️㊗️🈹🈹🈸🈴🔻🔳⬜⬜🔸💠🔸🔳💠🔳🔻🔳🔸🏜️🗻🏜️🏛️🏜️🏕️🏖️🗻🏫🕌🗼🏯🏜️🗻🏜️🗻🏜️🗻🏜️🗻🗻🏜️🗻🕍🗽🏯🕍🏤🏥🏯🗽🏥🏥🏪🏢🏭🏫🏥🏫🏦🏭🏫🏦🏫🏭🏯🚂😉🤣😉😃😊🙂😚😍😍😋😄😋😋😎🤣😙😙🙂🤗😦😦😬😭😨😳😳😬😯😯😴😯😑😴😝🤡🤓👿🤠😈👹👽👽👺👿👽💀☠️👿😿🙉👧🙉👧😻😿🙉👦👴👦🙊😿😻😿🙉👨🙉👨🕵️👩‍🎤👮👩‍🎤👩‍🏫👩‍🌾👩‍🏭👮👩‍🎨👩‍🔬💂👩‍🏫👩‍🔬👩‍🎤👩‍💼👩‍💼👩‍🎨👩‍🔬👷👩‍🔬🙇🙅🙍🙅🙍🙅🙅🙅🙍🙍🙅🙍🙎🤶🙅🤶🤷🙆🙍👰🙍🎅🙎🎅🙎🙇👤👥👥🏃👯👤👯💃🕺🤶🙍🎅🤵🤶🙎🙋👥🏇👥🏇🚶🕺💃🕺👯👯🤺🏊🏇👯🏇⛹️🏄🏌️🚣👨‍❤️‍👨💏👫🤸🤹👪💑👪👩‍❤️‍👩👨‍👩‍👧‍👦💏🤼🏍️🤼🤼🚵🤼🚵💏👫💏👫👨‍👩‍👧‍👧👨‍👨‍👦👨‍👨‍👧👩‍👩‍👧‍👧👨‍👦🤞👍👍🤞🖖🤘🤘🤘🤙🤙👍👌✋✋🖐️🖕👇🤳💪👈👉👉☝️👆☝️👉👉👈👈✌️👇👇🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕👇👇✌️🤞🖖👉🤘🤘🖖🤞✌️👇👇🖕👇👌👌👍👎✊👊🤙👆☝️👉👈👈💪🤳👩‍👧‍👧👩‍👧‍👧🖕🖐️✋👍🖖🖖🤞💅👂👂👅👁️‍🗨️👁️👀👁️‍🗨️👄💋💘👣👏👃💅🤝🙌🤛🤜🤚🤚✍️✍️👏👐👣💘💘💋👄👁️‍🗨️👁️‍🗨️🤝🤝👋💅👂👂👃👃👃💋👄👏👣👏👣💅👃💅👣😤🙁😤😭😤☹️🙃🙁😹😿🙈😿😹🙈🙀🙈😿🙉🙉👩‍💻👩‍🎤👩‍🎓👩‍🍳👩‍💼👩‍🎨👩‍💼🤶🙎🤶🙅🎅🙅🤶🙎🤶🙎🙋🙎🙅🙅🚣🗣️🤺👤👤

 74. Huong Nguyen Thi

  Huong Nguyen ThiTháng trước

  maxxhair bán ở đâu nhỉ

 75. Nhi Nguyen

  Nhi NguyenTháng trước

  hay hãy vào

 76. Hiển Bụi Official

  Hiển Bụi OfficialTháng trước

  Không hiểu sao đoạn cuối tôi lại rưng rưng nước mắt....

 77. tan mai thanh

  tan mai thanhTháng trước

  Đừng bấm đọc thêm😋😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😀😁😀😁😀😁😀😁😀😀😁😀😁😀😁😀😁😀😂😀😂😂😀😂😀😂😀😂😀😉🤣😀🤣😀🤣😉😀🤣😀🤣😀😘😀😘😀😘😀😘😀😍😀😍😀😍😀😍😀😘😀😘😀😘😀😘😀😑😀😑😀😑😀😑😆😑😎😆☺😐😎😐☺😎☺😐😁☺😐😐☺😀😐☺😀😐☺😐☺😎😁😆😎😁😆😎😁😆😎😀😆😎😎😆😀😎😀😆😆😎😆😘😐😆😘😆😘😎😘☺😎😘☺😎☺😘😘😐😆😘😎😆😶😎☺😶☺😎😶😆😎🙄😆🙄😎☺🙄😎☺😗😎☺😗☺😗☺😗😎☺😗😍☺😍😏☺😍😏☺😍😏☺😎😏☺😏😎☺😙😎☺😙😎😆😆😣😎☺😣😎☺😣😎😆😣😎😆😚😁☺😚😎😆☺😍😅☺😑😅☺😅😶☺😅😍😂😉😣😉😎😎😣😉😍😣🙂😍😥🙂😎😥😉😎😉😮😍😉🤐😍😉🤐😍😉☺😍😉😆😍😉😆😍😉😍😅🙂😅🙂😍😚🙂😑😚😍🙂😙😍😥☺😙😙😎😆😙😍🙂😙😂🙂😙😂😆😙😎🙂🙄😎🙂🙄😍🙂🙄😍☺🙄😍☺🙄😍☺😘😎😉😘😉😎😘😉😍😘😍🙂😃🙂😎😃😉😎😃😍😉😃😍🙂😃😎😉😃😎😉🤣😍🙂🤣😍☺🤣☺😎🤣😉😎🤣☺😍🤣😣😍🤣😏😗😑😙😗😑😘😅😉😶😂😊😘😁😘🤣😑😅🤣☺😎😃😥😃😎☺😘😑😣😘😑😣😘😑😗😮😗😐😮😗😎😮😗😎😉😶😁😆😶😂😅😙😅😘😙😚😘😏😚😏😘☺😏😶😣😶🙄😣🙄😶😣😗😐😥😗😐😥😏😎🙂😙😉😁😙😁😂😂😆😄🤣😆😃🤣☺😃🤣😃🤣☺😃☺😍😄☺😍😄☺😑😑☺😗😑☺😗☺😗😑😗😐🙂😗😐🙂😗😐🤗😙😐🙂😙🤔😙😊😋😙😉😀😙😉😁😗😉😁😗😆😂😆🙄😗😂😆😗😘😅😙😘☺😑😥😏😑😏😥😑😣☺😐🙂😚😐😚🙂😙😐🙂😗🙂😙🙂😐😙🙂😐😄🙂😎😉🙄😎😉😏😉😚😎😉😎😚😉😁😚😉😁😙😉😀😙😉😀😗😎😙🙂😙😮😐😙😮😐😙😮😚😑😥😣☺☺😣😶😏☺😘😏☺😏😘☺😏😘😚😏😚😘😚😁😚😏😁😐😏😋🙂😋😏🙄😎🙄🙄🙄🙄🙄😏😙😙😙😗😘😗😍😙😍😙😂😙😄😎😆😗😐🙂🙄😍☺😙😂😣🙄😂😚😏😆😐😏😐😆😏☺😎😏😥😁😶☺😎🙄☺😐😗😆😎😗😥😥😶😎☺🙄😎😉🙄😎😥😘😎😥😁😗☺😗😎😆🤣😎😉😃😁☺😃😁😐😊😶😐🙂😶😎🙂😘😁😮😘😁😥😗😎🙂😶😎😉😁😉😶😁😉😶😁😉🙄😉😍🙄☺😂😃😍😚😃😍😚😚😍😏😚😍😏😚😍😏😚😍😙😚😙😍☺😍😗☺🙄😍☺🙄😍😣😶😍😥😘😍☺😗😍☺😃☺😍😃☺😍☺😶😘😚😶😏😑🙄😙🙄😐😎🙄😉🙄😁🙄😊😁🙄😆😂🙄😅😂🙄😅🙄🤣😅🙄🤣😄🙄😂🙄😆😍🙄☺😍🙄☺😍🙄☺😍☺😑🙄😑😚🙄😑😣🙄😣😶🙄😶😣🙄😘😏🙄😘😏🙄😘😏😗😘😙😗😘😚😗😅😂😃😅😂😃😃😂😆😃😆😎😃☺😃😑😥😃😑😣😃😑😣😃😶😏😃😶😏😃😶😏😃😘😏😘😃😅😃🤣😁😃😉😎😊😃😊😀😃🙂😎😃🙂😐😃😚😑😃😣😑😃😚😍😃😅😂😃😅😃😂😆😂😃😆😁😃😆😎😃😉😃😐🙂😃😐🙂😑☺😃😑☺😃😑😚😍😚😘😍😚😘😎☺😶☺😶😎😎😶😚🙄😑🙄😏😶🙄😙😘😂😅😗😂😙😆😂😆😄😆😂😆😂😗😙😆😍😘😗😙😉😶🙄😏😎😉😎😶🙄😏😆😎😙😘😣☺😎😙😘😚☺😎😗😘😙☺😶😍😙😗☺😗😍😘😙☺😗😘😙😍☺😚😙😘😑☺😘😚😙😑☺😘😙😚😑😥😘😙😚😑😥😘😚😃😑😥😍😃😣😄😐😥😃😄😐🙂😃😍😚🙂😐😘😚😃😄🤐😎☺😘😃😄🤐😥😃😘😄😎🤗😃☺😘😄😎😊☺😃😄😘😎😊😃😉😄😘☺😁😉😃☺😘😄😍😆😃😄😘☺😂😅😃☺😘😍😅😘😃😄😚😘😃😚😄😍😮😃😘😚😄😑😥😘😄😃😚😣😑😗😘😑😣😗😏😘😚😍😘😃😄😚☺😃😘😚😄☺😎😃😆😘😎😄😣😆😎😘😃😙😣☺😎😘😃😚😄😆😁😃😘😚😄😉😁😘😃😚😄😉😎😚😘😄😃😉😎😘😃😉😣😄😎😆😘😃😚😄😍😆😃😄😚😘😅😃😄😘😣😅😃☺😶😄😍😣🙂😶😃😎😄😚😐🙂😶😃😄😚🙂😐😶😚😃😄☺😑😶😃😣😄☺😑😚😶😃😄☺😑😶☺😃😄😑😚☺😍😘😃😄😚☺😍😘😃😚😄😆😍😘😃😄😚😆😂😃😘😄😚😅😂😘😃😄😅😚😂😚😃😄😘😆😂😃☺😘😄😉😗😙😎😉😘😣😎😶😙😗😉😣😗😶😙🙂😣😎😗😶😣😄🙂😑☺😶😗😙😑😣☺😶😗😙😣😑😗😙😥😑😚😮😙😗😐😮😘😣😗😙🤔🤐🤗😗😋😘😙🤗😗😋😙😘😚😊😀😘😗😙😚😉😘😁😗😚😙😉😁😘😚😗😉😁😘😗😚😙😉😁😘😗😣😙😆😂😘😙😚😗😆😂😘😗😙😚😆😂😃😄🤣😚😆😂☺😄😃😆😂😗😙☺😅😆😍😗😙🙄😙😶☺😑😙😗😚☺😑😮😮😏😙😚😍☺🙄☺😙😍☺😗☺😙😄😍🙂☺😗😄😅😍😗😄😅🙂☺😗😄😅😑☺😗😚😄😘😚😘😃🙂😄😐😘😃😥🙂😄😐😥😄😗😅🙂😐😃😚😄😥🙂😄😗😚😑😑😥😃🤣😄😥😙😘😃☺😄🤣😚😍☺😘😙😄😍☺😘😙😗😍☺😗😘😙😍☺😗😶😙😑☺😘😗😙☺😶😙😗😎☺😘😗😙☺😍😘😃😙☺😘😍😙😄☺😍😘😙😃☺😎🤣😃😄😆😃😘😄😎😆😃😄😍🤣😆😍😄🤣😚😆😍☺😘😄😚😍😆😄😘😚😍😆😄😘😅😆😍😄😃☺😆😍😄😉😚😘😍😆😘😗😚😍😉😄😘😚😍😆😆😍😘😄😚😆😍😄😚😃😆😍😚😘😄😆😍😆😄😘😚😍😆😗😄😚😍😆😍😗😙😚😆😍😗😙😚😆😍😆😗😙😚😍😆😍😆😗😚😙😍☺😑😗😙😚😥😶😣😙😚😗😶😍😍😆😙😗😚😍😆😙😗😚😍😉😗😙😚😍🙂😙😚😗😑🙂😙😚😗😍😥😙😗😚😥😍😗😙😚😥😂😙😗😚☺🙂😎😄😃😚🙂😃😄😅😑🙂😄🤣😅😍😥😃😄😅😍🙂😅😃😄😃😄😅😍🙂😍😙😚🙂😘😍😗😘😙🙂😍😗😚😙🙂😙😣😏😎😣🙄😆😎😏🙄😣😆😏😗😆😣😎😉😗😙😚😎😉😚😗😙😎😉😚😃😄😍☺😃😄😚☺😍😃😄😚☺😍😃😄😅😍☺😂😃😄😅☺☺😂😃😄😅😂☺😄😃😅😂☺😃😄😅😆😍😃😄😅😆😍😃😅😄☺😍😅😃😄☺😍😄😃😚☺😍😄😚😃☺😍😄😚😃☺😍😆😚😃😄😎😉😚😄😃😍😉😗😄😚☺😑😄😃😚☺😍😄😃😍😄😃😚☺😎😚😃😄☺😎😃😄😚😉😎😆😚😃😄😆😎😚😃😄😆😑😃😚😄😆😑😃😚😄😉😍😄😚😃😉😍😃😙😚😆😍😃😄😚😆😍😚😃😄☺😍☺😃😄😚😍☺😄😃😚😍😉😃😄😚😉😍😃😄😚😉😍😚😃😄😉😍😃😚😄😆😍😚😃☺😄☺😚😃😄😑☺😚😃😄😑😆😄😚😃😑😆😃😄😚😍😆😃😄😚😎😆😃😄😣😎😆😚😄😃😎😆😎😆😎😆😍😄😃😚☺😃😄😍😚☺😃😄😚☺😍😄😃😚☺😍😃😄😚☺😍😃☺😄😑😚☺😚😄😃😑😆😄😃😚😑😄😣😃🙂😶😥😃😘😥😚😃😄😘😮😃😄😚😑😮🙂😚😃😑😄🤗😃😄😚😑🙂😄😚😃😶🙂😄😃😚😶🙂😄😃😚😍🤗😄😚😃😉😍😗😙😣😉😂😙😗😣😆😁😣😙😗😆😂😗😚😙😆😂😗😙😚😆🤣😗😙😚😆🤣😗😙☺😆🤣😗😙😚😉🤣😗😙😚😉😂😙😗😚😉😂😙😗😣😉😂😗😙😣😎😉😙😗😣😉😎😙😗😣😎😉😙😗😣😎😉😗😙☺😆😎😙😗😚😆😍😗😙☺😆😙😚☺😆😄😍😅☺😆😅☺😍😆☺😅😍😅☺😉😍☺😅😄😉😍😉😑😑 bảo rồi không nghe

 78. Trường Mầm Non Ninh Sim

  Trường Mầm Non Ninh SimTháng trước

  Hay

 79. écéc tv

  écéc tvTháng trước

  Đừng bắt Đọc thêm

 80. Huỳnh ka

  Huỳnh kaTháng trước

  11:00 xúc động quá

 81. Phuong Vo

  Phuong VoTháng trước

  Hay và vui ghê ak

 82. Tiến Đặng

  Tiến ĐặngTháng trước

  25:47 chúng tôi sẽ xem x*x

 83. Anh cherry

  Anh cherryTháng trước

  Đừg bấm đọc thêm 😊😊 Đọc thêm

 84. yến nhi nguyễn nguyễn yến nhi

  yến nhi nguyễn nguyễn yến nhiTháng trước

  hello

 85. Hong May Nguyen

  Hong May NguyenTháng trước

  😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😆😆😆😆😆😆😆😆😀😀😆😀😆😀😆😆😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

 86. Tau Van

  Tau VanTháng trước

  Fap tv luon luon hai huoc

 87. Cam Hien

  Cam HienTháng trước

  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😁😈😁😈😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😉😉😉😂😂😂😂😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😄😄😄😄😄😄😄😄😄😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😆😆😆😆😆😆😆😆😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😉😉😉😉😉😉😉😉😯😯😯😯😯😯😯😯😃😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😅😑😑😑😑😅😅😅😅😅😅😑😑😑😕😕😕😕😕😕😕😆😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😬😬😬😬😬😥😥😬😡😦😡😡😡😡😡😡😡😢😢😢😢😢😢😢😴😴😴😴😴😮😮😮😮😮😮😣😣😣😣😣😣😤😤😤😤😤😥😥😥😥😥😥😦😦😦😦😦😦😦😧😧😧😧😧😧😧😧😨😨😨😨😨😱😱😱😱😱😱😷😷😷😷😷😷😰😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😜😎😜😜😚😚😚😚😚😚😚

 88. Thanh Tai Nguyen

  Thanh Tai NguyenTháng trước

  🇦🇦😀😊🇦🇦😊☺😍😛😝😞😢😣😜😳😛😢😒😢😢😞⏫▶🇧🇨, n,, 🔃🇧🇧🔁🇨🇨🇧🔁🇨🇦🇧🔀🔂⏬▶⏪↩🔽▶🇧🇧🇧🇨🔁🇧🇨🇧🔁⤴↩ Thái ơi mày bị khùng thiệt hả rồi mày ăn cực cức luôn đi

 89. Thanh Tai Nguyen

  Thanh Tai NguyenTháng trước

  🐭🐭🐭🐴🐴🐴🐯🐯🐯🐖🐖🐖🐁🐁🐁🐥🐵🐥🎈🎈😘🎁🎁🎉🐆🐆🐇🐼🐼💝😀🐊🐕🐰🎌🎋😨😓🎥🐎🐑🎐🎄😰 khúc cuối sao mà cảm động quá

 90. Thanh Tai Nguyen

  Thanh Tai NguyenTháng trước

  😄😃😀😊☺😉😍😘😚😙😗😙😜😝😛😳😁😔😌😒😞😣😢😂😭😥😰😅😓😩😫😨

 91. thắng trương

  thắng trươngTháng trước

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😃😃😃😃😃😃😃🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

 92. Ngáo Ngơ Channel

  Ngáo Ngơ ChannelTháng trước

  Tư lù=4 lù=b* l*n

 93. Xanhhlub xanh

  Xanhhlub xanhTháng trước

  hahaha mắt cười

 94. Dac Bui Minh

  Dac Bui MinhTháng trước

  Phim này quá hài luôn

 95. Dac Bui Minh

  Dac Bui MinhTháng trước

  :-) :-) :-) :-)

 96. lucy TV

  lucy TVTháng trước

  Khóc luôn😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 97. Creeper boy- MC gamer

  Creeper boy- MC gamerTháng trước

  😭😭😭😭😭🤯🤬😳😟😟🥵😒😤🥳🥵😏🥳😠😏😳😳😳😏😤😳🥳😳🥳🥳🤯😳🤬😳😕😠😏🤯😏😳🥵🥳😟😳🤯🤩😨😟😳🥳😱😰😟😕😱😏🥵🤨🥳🤯😏😤😏🤨😳😳🤨🥳🤨😖😢🤪😏😏😖🤨🤨😤😩🥺😏😒😠😠😏😏😭😖🥳😚😳😠😩🤨🧐😖🥳😤😤😏🙁😭😠☹️🤨😭🤨😏😤😏😩😫😏🧐😩😫😏🤨😫🤨🤨😖😖🥳🥳😏😩😫🧐😤🧐😳🥳😭😭😏🧐😤😖🤨🥳🥳🥰😇😟😋😏😒😗😗😕😅🥰😂😂😃🤪🤤😃👩😂😁👩🏾‍🦰👩🏾‍🦰😄😃👩🏾‍🦰😄😜🤣🤣🤣😜🤣😂🤣🤣👩🤣🤣🤣🤣🤪😪🤣😃🤣🤣😄🤣🤣😇🤣😇🙃😫🙃🙁☺️🤣☹️🤣🤣☹️🤣🤣🙃🥰🤣🙂😒🙃🙃🤣🥰🙃🥰🤣🥰🤣🤣🥰🥰🥰🤣☺️🥰😄😅👩🏾‍🦰🙂😏😝🙂😏🥰🥰🥳🥳🥰😂🤨🧐🤩😟😀😔😔🤩🤩🤩🙂🤩🥰🥳🤨😉🤨🧐😂🤓🤓😏😒😒😘😒😒😏😏😉🧐🧐😛😆😎😁😎😜☺️😜😝😄😃😙😗🤣😛🧐🧐🙃🙃😛🤨🧐🙃😝☺️🧐🙂🥳🤨🤨🤨🤩🤨🥰😏☺️🧐😛🥳😉😒😉😝😏🤣🥳🤩😂🙂😏🥰🙃😏🤨😂🙂🙂🙃😏🙂😛🙂🤨🙂🧐🙂🙂😋😋😂😋🙂😇😇🤨😋🤨😂🥰😂🤣🤨🤣🤨😂🤨😟😉😉🧐🙃🧐🧐🤨🙃🤨🙃🙃🤨🙃🙃🙃😋🙃😋🙃🤨🧐🙃😘🧐🙃🧐🧐😘🧐🙃😘🧐😘🤨🤨🙃🤨😘😋😏😋🙃😋🙃🥰😂😋🙃😛😏🙃🥳🙂🥳🙃😋🙃🥳🙂😋🙂😚😛🙃🥳🙃🥳🙂🥳🙃🥳🙂🥳🙂🥳🙂🥳🙂😋🙃😟🙂😟🙂🤪😔🤨🙂🙂😋😚🤩😚🥳😚🙃😏🙃🤣🥳🤣🥳😍🥳😟🙃🥳🥰🤩😍😂😍🤩🙃😋😍🤣🥳🤣😍🥳😍😂😍🥳😟🙃🥳😋🤨🥰🥰🤣🤨😋🙃😍🤣😂😚🥳😂😍🤣😘☺️🤩😍🥳😍☺️😛😗😒😁😉😘☺️🥳🙃🤨🤣🥳🙃☺️😏🥰🤣😋🤣😘😏😄🥰🤨😄🥰🥰🤣😘☺️🥰🧐🥰☺️🥰🤨🥰🤨🧐🥰🧐🥰🥳🥰🥳🥰🧐🥰🥰🤣🧐🤣🧐🤣🥰🥰🤣🧐😘☺️🥰😏🥰🧐🥳🥰🤣🥰☺️🥰☺️😘😘🧐😘😒😒😘🥰🤣😏🥰🤨🙃🙃😋🤓🤣🥰🤣🧐🥰🙂😄🙂😄🙂🤣🥳😂🥰😃😍😂🥳🙂🥳🙂😚🥳😂🤨🙂🥳😚🥰🥰🧐🤣🙂😛😄😋🙃😋🥰😄😋🙃🧐😄😗😀😄😗😗😉😉😒😗😗😃😃😃😉😚😄😃😀🤣😏🤣😄😄👩🏾‍🦰🤨☺️😀🥳😛😟😛😄😄😃😄😄🧐😁🥳😁🤩😄😄😄🤣😗🤣😗🤣😆😂😁🤨😁😄😚😀😄😄😁🤣🤣😁😁🥳🧐🤩😃🧐😁😉🧐😆🤨😉🤨😆😆🧐🧐😁🤨😉😄🤩😁🤣😁🤣😃🤣😁😁😉👩🏾‍🦰😄😒😊👩🏾‍🦰😃😃☺️😃😁😘🤣😛😟🤣☺️😄😟☺️😗👩🏾‍🦰😒😃🤩😟😄😃☺️🤩😗☺️😟🤩😃😗

 98. TVV - Thào Việt Vui

  TVV - Thào Việt VuiTháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 99. Le vy

  Le vyTháng trước

  😁😂😂😂😂😂😂😂

 100. tot_ tnt

  tot_ tntTháng trước

  muon khoc lun huhuhuhuu

 101. tot_ tnt

  tot_ tntTháng trước

  huhuhu

 102. 235 gaming

  235 gamingTháng trước

  😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😏😏😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😏😏😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😳😎😳😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏

 103. 235 gaming

  235 gamingTháng trước

  😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😙😙😙😙😙😙😙😙😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😙😙😙😙😙😙😙😙😙😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀