No video :(

Hài Kịch Hoài Linh " Khoe Của " | Hài Hoài Linh, Chí Tài Hay Nhất - Không Xem Tiếc Cả Đời

NHẬN XÉT

 1. アイコン

  アイコンNgày trước

  Made in Indiaaaaaaaa... Made in Indiaaaaaaaaaaa..... Har dil chahiye bas made in Indiaaaa............. 🇮🇳

 2. Thế Trần Channel

  Thế Trần Channel2 ngày trước

  vireporter.net/v/video-uEjtAuPn6Yo.html

 3. Hoài Thương Đô

  Hoài Thương Đô2 ngày trước

  năm 2019 ai còn coi

 4. Vo Truong

  Vo Truong3 ngày trước

  Ông hoài linh, hay hay

 5. Thi Ut Nguyen

  Thi Ut Nguyen3 ngày trước

  🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐈🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐩🐈🐩🐩🐩🐩🐈🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐈🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲🐷⛲⛲⛲⛲🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐢🐛🐢👎🐉👎🙌👎😈👎👎😈👎🐏🙌🐹👎😯🏨🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🐛🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩😅😅😅😅😅😅🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩🏩⛲🏩⛲⛲⛲⛲⛲⛲⛲👎👎👎🐢👎🐢🙌🐢🐢🐛🙌🙌🙌🙌🐛🐛🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷😁🅰🅰😁😁😁😁😁 🅰😁😁🅰😁😁🅰😁 🅰🅰🅰🅰😁🅰🅰🅰 🅰😁😁🅰😁😁🅰😁 🅰😁😁🅰😁😁😁😁 🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉😈😈😈😈🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉

 6. Thu Hiền Lê

  Thu Hiền Lê5 ngày trước

  Cái này coi từ hồi mik nhỏ xíu mà dờ đã 10 mấy năm rồi nhớ quá

 7. Nguy97ễn Lan

  Nguy97ễn Lan6 ngày trước

  f

 8. Hien Nguyen

  Hien Nguyen7 ngày trước

  11/2/1019 vẫn còn xem

 9. Tài Ha

  Tài Ha7 ngày trước

  vang thiet ma kue vang ư

 10. soo soo

  soo soo7 ngày trước

  Nói thiệt hai này mới hay hai bay h nham qua

 11. Đạt Trương

  Đạt Trương8 ngày trước

  Sinh trai hay gái là tùy vào lăn quăn của cn trai hùng vốn

 12. Hoa Chiem

  Hoa Chiem9 ngày trước

  Phong cách Ấn Độ

 13. danh vo vo

  danh vo vo9 ngày trước

  Có ai 2019 còn xem ko?

 14. time jone

  time jone11 ngày trước

  Like chia sẻ giúp Hoài Linh Chí Tài lên top 1 nhé

 15. Hhgg Gh

  Hhgg Gh11 ngày trước

  Nhớ trả lời cho mình biết nha

 16. Hhgg Gh

  Hhgg Gh11 ngày trước

  2019 Có ai còn xem không

 17. Pt Fpt

  Pt Fpt11 ngày trước

  Ai cho bt tên bài hát đầu với

 18. Thigieo Pham

  Thigieo Pham12 ngày trước

  ghê quá

 19. Thigieo Pham

  Thigieo Pham12 ngày trước

  Hoài Linh ơi con lạy bố lại còn đóng bê đê nữa

 20. Hung Lam

  Hung Lam14 ngày trước

  Cho hỏi nhạc ấn độ này tên gì vây?

 21. International GP

  International GP14 ngày trước

  mắc cười nữa hay vãi

 22. Ly Tran

  Ly Tran14 ngày trước

  !

 23. Trungkien Ho

  Trungkien Ho15 ngày trước

  dang buon ma sem bo dien.con cuoi nhu con dien

 24. Trungkien Ho

  Trungkien Ho15 ngày trước

  con lay bo hoai linh

 25. once X

  once X18 ngày trước

  hài hay quá đi

 26. cốm channel

  cốm channel19 ngày trước

  Hay quá

 27. Minh anh Nguyn

  Minh anh Nguyn20 ngày trước

  😁😁😁😁😂😃😃😂😂😂😂😂😂😂😆😆😆😆😆

 28. Nguyen Quoc Vinh Nguyen

  Nguyen Quoc Vinh Nguyen21 ngày trước

  Cuoi dau ruot thua luon a

 29. Nguyen Quoc Vinh Nguyen

  Nguyen Quoc Vinh Nguyen21 ngày trước

  Hoai linh la so 1 dien danh hai

 30. how to draw video

  how to draw video22 ngày trước

  Coi di coi lai Tuc cuoi qua

 31. Ánh Mai Nguyễn Ngọc

  Ánh Mai Nguyễn Ngọc23 ngày trước

  💔💔💔💔💔 ko hay lắm chú Hoài Linh ơi ! Tại nó quá hay

 32. Hồng Đỗ

  Hồng Đỗ23 ngày trước

  Cười quyen cả mệt mỏi OK

 33. Hana Nguyen

  Hana Nguyen23 ngày trước

  Hài hoài linh vuà hay vua ý nghiā không nhu các hài xem phai gông mình

 34. Hue Nguyen

  Hue Nguyen24 ngày trước

  Hồi nhỏ mình 5 tuổi coi cái này bây giờ mình 11 tuổi coi lại, sau bao nhiêu năm

 35. Rajina Tran

  Rajina Tran24 ngày trước

  Da, xin loi co ai biet cai ten cua cai bai hat khong ? Luc 3 phut. Cam on nhieu !

 36. Hu Ha

  Hu Ha29 ngày trước

  Hay qua chu hoai linh dien hay qua😁😁😁😁😁😀😀

 37. Danh Hoa

  Danh HoaTháng trước

  Hay😊😊😊😊🦌🐏🤩😘😘😅😆😉😊😚😋

 38. lai giao văn lai

  lai giao văn laiTháng trước

  tôi kết cô y tá rồi đó,diễn hay ,có duyên quá,mà sao không thấy cô này diễn nữa,không biết tên gì

 39. Toàn Võ

  Toàn VõTháng trước

  Ghép tiếng cười chó đẻ vô nghe bực cả mình 😣😣

 40. Manh Nguyen

  Manh NguyenTháng trước

  Đóng hay quá

 41. Thi Tuyet Nguyen

  Thi Tuyet NguyenTháng trước

  Tôi thấy hoài linh mang dép lào

 42. Hải Trần

  Hải TrầnTháng trước

  Qc cc gì lắm vậy

 43. Trâm Nguyễn

  Trâm NguyễnTháng trước

  Ai coi ko

 44. tân Hiệp nguyễn

  tân Hiệp nguyễnTháng trước

  Hay

 45. Hang Nguyen

  Hang NguyenTháng trước

  Ấn độ hả

 46. Thi Tuyet Nguyen

  Thi Tuyet NguyenTháng trước

  Đúng là con gái hoài linh có thai

 47. Thi Tuyet Nguyen

  Thi Tuyet NguyenTháng trước

  Hoài linh đi cái bụng có thai nên đi cái bụng quay vòng tròn

 48. Thi Tuyet Nguyen

  Thi Tuyet NguyenTháng trước

  Hoài linh mắc cười quá à

 49. Thi Tuyet Nguyen

  Thi Tuyet NguyenTháng trước

  Hoài linh là số 2 thì chí tài là số 1

 50. Hiếu Quang

  Hiếu Quang12 ngày trước

  G

 51. irenessi

  irenessiTháng trước

  Ignorant racist trash

 52. Dan Do

  Dan DoTháng trước

  Hay quá vậy nè!

 53. ykhom byă

  ykhom byăTháng trước

  hay vãi chưởng 😂😂😂😂😂

 54. my hien

  my hienTháng trước

  My hien

 55. meo nhi offic

  meo nhi officTháng trước

  Idol chú hoài linh...hồi còn nhỏ ts h lun

 56. duythanh tran

  duythanh tranTháng trước

  hài hước quá 😂hihi

 57. 김주희

  김주희Tháng trước

  Chú hoài linh ơi

 58. 김주희

  김주희Tháng trước

  Con hâm mộ chú lâu roi mà con chưa được gặp chú

 59. an Truong

  an TruongTháng trước

  cau noi gi ma minh doc toi doc luoi ma ko hieu gi het 🙍🙍🙍🙍🙍😔😔😔😖😪😪

 60. Ha Anh

  Ha AnhTháng trước

  giờ ai còn xem ko

 61. Hưng Phú

  Hưng PhúTháng trước

  nhớ tên hài này là "bầy vịt cái"

 62. Le Huynh

  Le HuynhTháng trước

  Hoài Linh giả gái quá đỉh

 63. dat nguyenvan

  dat nguyenvanTháng trước

  Xã xecha

 64. Dung Nguyễn

  Dung NguyễnTháng trước

  Chị Lâm Vĩ Dạ ❤❤

 65. Van Truong

  Van TruongTháng trước

  hihi

 66. Vi Thuy

  Vi Thuy2 tháng trước

  Hay quá hoài Linh ơi like

 67. Bồ Công Anh

  Bồ Công Anh2 tháng trước

  Bets phản dame..

 68. Người Bí Ẩn

  Người Bí Ẩn2 tháng trước

  Cho xinh link nhạc trong video đi

 69. Trang Nguyen

  Trang Nguyen2 tháng trước

  Hjhj

 70. Chụy Mèoo

  Chụy Mèoo2 tháng trước

  16/12/2018.ai còn coi ko.😊😊

 71. Tuyết Nguyễn

  Tuyết Nguyễn2 tháng trước

  16/12/2018 ai còn xem.

 72. Tuấn Anh

  Tuấn Anh2 tháng trước

  😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾🙀

 73. Tuấn Anh

  Tuấn Anh2 tháng trước

  rất thích xem hài hoài linh

 74. Lê Chánh Kiệt

  Lê Chánh Kiệt2 tháng trước

  Cho link link nhạc nền đi ad

 75. phim anime hay fa

  phim anime hay fa2 tháng trước

  Lâu rồi mới coi lại 😊😊😊😊😊😊😊😊

 76. nguyen bui

  nguyen bui2 tháng trước

  13/12/2018

 77. Tuong Nguyen

  Tuong Nguyen2 tháng trước

  Ahhiii iu chú Hoài Linh ghê.😍❤❤diễn xuất sắc con sẽ vote cho chú..❤❤❤

 78. Vu Le

  Vu Le2 tháng trước

  13/12/2018 ai còn xem ko

 79. Guy Good

  Guy Good2 tháng trước

  quảng cáo cái lồn mẹ tụi m. lũ nghiệt chủng

 80. Huỳnh Như

  Huỳnh Như2 tháng trước

  Lâu r xem lại cũng hay

 81. linh Trúc

  linh Trúc2 tháng trước

  mat cupi

 82. Thi MK

  Thi MK2 tháng trước

  Tại hạ xin chào các hạ 🙏

 83. VAN MOT NGUYEN

  VAN MOT NGUYEN2 tháng trước

  T

 84. Thuyet Bui nguyen thu dien

  Thuyet Bui nguyen thu dien2 tháng trước

  Cười bể bụng

 85. Bé Lê

  Bé Lê2 tháng trước

  Ngày xưa mua cả DVD

 86. MM DT

  MM DT2 tháng trước

  Viết lại cmt này, có gì sau này, vô xem lại :Vvvvv 4/12/2018 00h18

 87. Hà Trần văn

  Hà Trần văn2 tháng trước

  Danh hài hoài chí tài hài kịch vùng cướp biển Caribe hay quá đi thôi

 88. Linh Pham

  Linh Pham2 tháng trước

  Kí chết mẹ mày à

 89. 陳玉清

  陳玉清2 tháng trước

  Hài ko cần có ai ,chỉ cần hoài linh và chí tài !

 90. Hoang Huy

  Hoang Huy2 tháng trước

  ☺😊😀😁😂😃😄😐😯😉😈😇😆😅😴😢😡😬😠😕😑😦😥😤😣

 91. Tips - Tips

  Tips - Tips2 tháng trước

  Ai làm youtube cho mình 1 sub nhé ,mình trao đổi ạ

 92. A39 Oppo

  A39 Oppo2 tháng trước

  phím gao nếp goa te tập 91

 93. Daniel Phan Wii music

  Daniel Phan Wii music2 tháng trước

  2:51 diệu hiền, hấy yàyayaya

 94. Linh My

  Linh My2 tháng trước

  Bị sét đánh ngang tai May mà ko trúng cái lỗ tai Nhưng bị chẻ ra làm hai ^^ ^^ ^^ ^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Hoài Linh là danh hài số 1 việt nam ko ai qua nổi.Thành công quá nổi bật

 95. Shishatrantuyen Tran

  Shishatrantuyen Tran2 tháng trước

  Em y tá tên thật là gì vậy mọi người. Lâu rồi ko thấy trên ti vi

 96. Hùng Ngô

  Hùng Ngô2 tháng trước

  Trà My á bạn

 97. Van Nguyen

  Van Nguyen2 tháng trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😂😅😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😇😅😂😅😂😅😂😅😂😂😆😂😆😂😆😂😆😂😆😂😆😂😆😂😆😂😆😂😆😆😂😂😆😂😆😂😆😂😆😂😆😂😆😂😆😂

 98. Thien Nguyen

  Thien Nguyen2 tháng trước

  Hay quá

 99. A Nguyen

  A Nguyen2 tháng trước

  Phim võ thuật

 100. THANH BINH

  THANH BINH2 tháng trước

  Cười muốn xỉu luôn

 101. Phat Tai

  Phat Tai2 tháng trước

  Hài này tôi coi rồi, lâu rồi, mắt cười dễ sợ

 102. Nguyen Anh

  Nguyen Anh2 tháng trước

  goo.gl/search/VnExpress VnExpress, Báo goo.gl/search/VnExpress VnExpress, Báo Z là

 103. Cư Sĩ Lê Tuấn Nghĩa Nha Khoa Lê Tuấn

  Cư Sĩ Lê Tuấn Nghĩa Nha Khoa Lê Tuấn2 tháng trước

  🌺Hiếu Thảo Cha,Mẹ là Đệ Nhất Đức,Đệ Nhất Thiện🌺Yêu là Khổ🌺Tu là Cõi Phúc,Tình là Dây Oan🌺Ái Tình là Gốc Rễ của Khổ Đau,Sanh Tử🌺♥🖤Người Buông Bỏ Được Ái Tình Mới Là Người Khôn Ngoan,Giác Ngộ🌺 🌺Phật Ở Đâu Xa Phật Ở Tại Lòng Ta🖤Ma Ma Phật Phật Cũng Tại Ta,Phật Ma Khác Nhau Chổ Chánh Tà🌺 🖤Ma,Quỷ là Có Thật nhưng "Ma Não-Tham Sân Si Mạn Nghi Ác Kiến Thân Kiến Biên Kiến"trong Tâm của Chúng Ta Còn Nguy Hiểm Hơn và Khó Chế Ngự Hơn Ma,Quỷ bên Ngoài Nhiều🌺🖤

 104. Si Sa

  Si Sa9 ngày trước

  v vũ chí