Ngoại trưởng Singapore: "Phát biểu của Thủ tướng Lý không có ý xúc phạm" | VTC Now

  • 07 Th06, 2019
  • 284 701
  •  471
NHẬN XÉT