Nhạc Trẻ Remix 2019 Hay Nhất Hiện Nay - Bước Qua Đời Nhau Remix - lk nhac tre remix gây nghiện 2019

NHẬN XÉT

 1. Hải Nình thị

  Hải Nình thị29 ngày trước

  sao ngươi that ma kog lay người that nhi

 2. Võ Ngọc Tịnh

  Võ Ngọc TịnhTháng trước

  😘😘😘😘😘😘

 3. phong Trần 69

  phong Trần 69Tháng trước

  nhạc ok 😉😉

 4. GIRL XINH BIGO LIVE

  GIRL XINH BIGO LIVETháng trước

  Ad ơi dạy mk cách làm video đc k

 5. Sang hồ

  Sang hồTháng trước

  Đề nghị hok nên cóa Quảng cáo vì quảng cảo làm mất hứng

 6. nhật nguyễn văn

  nhật nguyễn vănTháng trước

  cô gái trong hình là ai vậy ad

 7. Hung Le

  Hung LeTháng trước

  Hay nhưng mà Quảng cáo nhiều quá

 8. John Cường

  John CườngTháng trước

  Chúc ac phát triển kênh ra nhiều bản EDM Remix, 8D,... hay như tướng quân nhé !!!!

 9. Tri Huynh

  Tri HuynhTháng trước

  Remix Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới 😆

 10. hung le

  hung leTháng trước

  Bật 1.25 lên nghe r quay lại like cho ko nha đừng ik múa quạt đấy :))

 11. Khôi Nguyên Nguyễn

  Khôi Nguyên NguyễnTháng trước

  gãy tay rồi :))

 12. Hậu Nguyễn

  Hậu NguyễnTháng trước

  Bài số 5 hay quá ae nhở?

 13. vuly em

  vuly emTháng trước

  Xin tên thật add

 14. tгยภو࿐ tђє

  tгยภو࿐ tђєTháng trước

  Chất đừng hỏi !!! ❤️❤️❤️

 15. tгยภو࿐ tђє

  tгยภو࿐ tђєTháng trước

  Chất đừng hỏi !!! ❤️❤️❤️

 16. EDM Music Remix

  EDM Music RemixTháng trước

  Qua kênh uh tui mn ơi

 17. Ran Ni BMT

  Ran Ni BMTTháng trước

  chuẩn

 18. Dj NST Vina Phiêu

  Dj NST Vina PhiêuTháng trước

  Kênh mình nhạc không quảng cáo

 19. Remix Việt Bùi

  Remix Việt BùiTháng trước

  Mọi người thử Cho 1,25 xem phiêu luôn

 20. Nhật Tân

  Nhật TânTháng trước

  Tao nói thật rất thích kênh này hay bật nhạc nghe ngủ mà cứ tầm 3p lại xuất hiện 1c quản cáo cay vl.

 21. Kiên Phạm

  Kiên PhạmTháng trước

  Tải về hết qc

 22. Thu Nguyen

  Thu NguyenTháng trước

  Hay quá ae ơi

 23. sương's Tuyết's

  sương's Tuyết'sTháng trước

  Cực hay lun

 24. Nguyễn Nhi

  Nguyễn NhiTháng trước

  Làm bài tìm em trong mơ remix đi anh

 25. Nam Pham

  Nam PhamTháng trước

  Ai thích nhớ 👍👍👍👍 nha

 26. NamT Vlogs

  NamT VlogsTháng trước

  Bo bớt quảng cáo đi a

 27. Cheri Genius

  Cheri GeniusTháng trước

  vireporter.net/v/video-uBssbNkO-Wk.html💋♥️♥️♥️♥️

 28. ßÇS•Durexۓ2 Gà Tiến Sĩ

  ßÇS•Durexۓ2 Gà Tiến SĩTháng trước

  Hay quá orRin ơi ! Chúc kênh nhanh lên 1 triệu subscribe nhé ! ♡ Hường cute dễ thương :))

 29. Chien Hoang

  Chien HoangTháng trước

  Toàn quảng cáo như lol(ý kiến riêng)

 30. Mạnh Ngô

  Mạnh NgôTháng trước

  Đấy do VIreporter

 31. Đoàn Dragon

  Đoàn DragonTháng trước

  🤣

 32. Toàn Vũ

  Toàn VũTháng trước

  Cùng ý kiến

 33. Bao Truong

  Bao TruongTháng trước

  Hay vcl 😂😂😁😁

 34. Hai Dao

  Hai DaoTháng trước

  Quảng cáo nhiều quá ad

 35. Lương Pham

  Lương PhamTháng trước

  vào nghe nhạc thư giãn mà lại cảm thấy khó chịu vì nhiều quảng cáo quá

 36. Phi Nguyen

  Phi NguyenTháng trước

  Cũng phải để người ta kiếm tiền nữa bạn. Nghe chùa còn đòi hỏi.

 37. kênh tự do

  kênh tự doTháng trước

  Quảng cáo nhiều như cạc

 38. Trần Ngọc Tuấn - Music tổng hợp

  Trần Ngọc Tuấn - Music tổng hợpTháng trước

  Bạn làm trên máy tính hay điện thoại

 39. Anh Đinh

  Anh ĐinhTháng trước

  mấy tính bn ơi

 40. Stephanie Phan

  Stephanie PhanTháng trước

  BEST HIT❣ REMIX MUSIC COLLECTION'S.. L❤ve all.. ♡♡♡

 41. Minh Do

  Minh DoTháng trước

  Ưưưưươơưưưươơưươưưươưưươưưưưưưưưươơưưưươơơưươưươươơưưươưưươưươưưươơươơưưươưưươươươưưươưưưưươưươưưưưưưưưươưươưươươưưưươưưươươơơưưưươưươưưưưưươưưưưươơơơưưưưưưưươưưươưưưươươươưưưưươơưưưưưươưươươơơưưươơươưươưưươươươưưưươươưưươươưưươưưươưưươơưươưưươươưươơơưưưưưưưưưưươưưưưưưươưưưưưươưươưưưưưưươưưưưưươơưưưưưưưưươơưưưươưưươưưươươươơưươưưưưưưưưưưưươưươưưưưưưưưươưưưưưươơơưươưưưưươưươưưưươưưưưưưưưươưưưưưươươưưưưưưưưưưưưưưưươưưưưưưưưươơơưưươưưưưưưưưưưưưươươưưươưưưưưươưưưươưươơưưươưưưưươưưưưưưươươươươươưươươươươưưưưưưươưưươưưưươưưưưươưưưưươưưưưươưưưươưưưưưưưươưươơươưươưưưươưưươươưưưưưưưưươưưưươưưưưưưưưưưươưưưưưưưưưưưưươưưươưưưưưưưươưưưưưư

 42. Minh Do

  Minh DoTháng trước

  Ưưưưươơưưưươơưươưưươưưươưưưưưưưưươơưưưươơơưươưươươơưưươưưươưươưưươơươơưưươưưươươươưưươưưưưươưươưưưưưưưưươưươưươươưưưươưưươươơơưưưươưươưưưưưươưưưưươơơơưưưưưưưươưưươưưưươươươưưưưươơưưưưưươưươươơơưưươơươưươưưươươươưưưươươưưươươưưươưưươưưươơưươưưươươưươơơưưưưưưưưưưươưưưưưưươưưưưưươưươưưưưưưươưưưưưươơưưưưưưưưươơưưưươưưươưưươươươơưươưưưưưưưưưưưươưươưưưưưưưưươưưưưưươơơưươưưưưươưươưưưươưưưưưưưưươưưưưưươươưưưưưưưưưưưưưưưươưưưưưưưưươơơưưươưưưưưưưưưưưưươươưưươưưưưưươưưưươưươơưưươưưưưươưưưưưưươươươươươưươươươươưưưưưưươưưươưưưươưưưưươưưưưươưưưưươưưưươưưưưưưưươưươơươưươưưưươưưươươưưưưưưưưươưưưươưưưưưưưưưưươưưưưưưưưưưưưươưưươưưưưưưưươưưưưưư

 43. Cương Đỗ

  Cương ĐỗTháng trước

  Em chỉ thích 2 người làm nhạc remix đó là Htrol và orinn

 44. Tao Toiu

  Tao ToiuTháng trước

  🎶 nhạc 🔔 oki.. .

 45. Hoai Mrs

  Hoai MrsTháng trước

  I sì

 46. Hoai Mrs

  Hoai MrsTháng trước

  Quá hay ae ơi

 47. Tt Vu

  Tt VuTháng trước

  .

 48. Vlog phải

  Vlog phảiTháng trước

  hay qua ...

 49. Huấn Viết

  Huấn ViếtTháng trước

  Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ...😍😍😘😘

 50. BTS Army

  BTS ArmyTháng trước

  Hay lắm 👏👏👏👏👏👏

 51. Thanh Hoàng Phan Lê

  Thanh Hoàng Phan LêTháng trước

  😍😍😍😍😍

 52. KIỆT BEAT OFFICIAL

  KIỆT BEAT OFFICIALTháng trước

  *Hello mọi người và anh orinn* Mình cũng có làm *-youtube-* mong mọi người qua ủng hộ

 53. Bé Doanh

  Bé DoanhTháng trước

  🥰

 54. Sang Hoang

  Sang HoangTháng trước

  Hi ae nha

 55. Hà Nguyễn

  Hà NguyễnTháng trước

  Nghe căng vler

 56. gấu phê cỏ gấu

  gấu phê cỏ gấuTháng trước

  Hay quá like

 57. Kiệt Đz

  Kiệt ĐzTháng trước

  ...

 58. Thành Đẹp Trai

  Thành Đẹp TraiTháng trước

  Hello ae buổi sáng vv

 59. Dương Minh Thắng

  Dương Minh ThắngTháng trước

  Nhạc hơi bị hay nhaaaa

 60. Vũ Troll

  Vũ TrollTháng trước

  *Số Người Yêu Quý ORINN Remix* EM CÓ LÀM VIreporter MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ EM NHA HIHI 😊😊😊😊

 61. Linh Du

  Linh DuTháng trước

  *

 62. Minh Đức 73 Official

  Minh Đức 73 OfficialTháng trước

  hay quá

 63. NIGHTCORE __ BG

  NIGHTCORE __ BGTháng trước

  Đầu

 64. Chinh Tran

  Chinh TranTháng trước

  Haha

 65. Phan Sin

  Phan SinTháng trước

  hayyy lamm