Sekyung vừa có điện thoại mới Heri đã lưu số điện thoại của mình 100 lần từ lúc nào

NHẬN XÉT

 1. Viet Ngoc

  Viet NgocNgày trước

  sine ghet qua

 2. Viet Ngoc

  Viet NgocNgày trước

  sine ghet qua

 3. chery mun

  chery munNgày trước

  😠😠😠😠😠😠😝😝😝

 4. chery mun

  chery munNgày trước

  ghet thang cha chi hun

 5. Như Nguyễn FA đang muốn tìm ny

  Như Nguyễn FA đang muốn tìm ny2 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 6. Van duong Vo

  Van duong Vo2 ngày trước

  Đồ đấng ghet😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

 7. Nguyên Hoàng

  Nguyên Hoàng3 ngày trước

  😯😯😯😯😯😯😂😂😂😂😂😂

 8. Nguyên Hoàng

  Nguyên Hoàng3 ngày trước

  😯😯😯😯😯😯😂😂😂😂😂😂

 9. tam doan

  tam doan3 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 10. Phuong Pham Thu

  Phuong Pham Thu3 ngày trước

  Đồ dơ bẩn 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 11. Khang Phan

  Khang Phan4 ngày trước

  hay đọc thêm

 12. Bot Nguyen

  Bot Nguyen4 ngày trước

  Heri cứ chửi sing e hoài vậy

 13. Tân Bùi

  Tân Bùi5 ngày trước

  đồ dơ bẩn vl con heri 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 14. Black King Gamer

  Black King Gamer6 ngày trước

  🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆

 15. Ly ly

  Ly ly6 ngày trước

  😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

 16. superman vlog

  superman vlog6 ngày trước

  Con cho sine tao đanh may bay gio

 17. Emily Phạm

  Emily Phạm4 ngày trước

  +Le xao My Uh mình chỉ ghét cái vai diễn thui chứ mình k Shine lắm

 18. Le xao My

  Le xao My4 ngày trước

  khinh

 19. Le xao My

  Le xao My4 ngày trước

  +Emily Phạm ukm nhg nó chỉ là đóng phim thui nhg mà bn cx hk có quyền chửi bới hay phê phán ng khác z đâu 😞

 20. Emily Phạm

  Emily Phạm4 ngày trước

  +Le xao My con Shine chảnh chó

 21. Le xao My

  Le xao My4 ngày trước

  +Emily Phạm với lại ngta chỉ đóng phim thui càng nhìu ng ghét thì càng tốt 😞😞

 22. Trong Tran

  Trong Tran7 ngày trước

  sekung chụp ảnh đẹp quá

 23. Lien Phung

  Lien Phung7 ngày trước

  Ghet sine qua

 24. truc sao

  truc sao7 ngày trước

  Thả thính ghê quá

 25. Mamoc Mamoc

  Mamoc Mamoc7 ngày trước

  Choi civic sunblock disposal lipstick PvP

 26. Anh ngoc Anh

  Anh ngoc Anh8 ngày trước

  Giặt quần lót hi hi

 27. Anh ngoc Anh

  Anh ngoc Anh8 ngày trước

  Đồ đáng ghét

 28. Vui Trần

  Vui Trần8 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😄😄😄😄😄😄😄😄😃😄😃😄😃😄😄😃😄😃😄😃😄😂😄😂😁😂😂😁😂😁😂😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😃😃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😂😃😃😃😂😂😁😂😁😂😁😂😁😁😂😁😂😁😂😁😂😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😃😃😂😃😂😃😃😂😃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂ranh kong😨😕😑😕😐😁😂😄👡👡🎩🎓💷💶💶💶💶💰💰💰💰💰💰💰💰💰🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🏣🏣🏡🏠🏥🏦🏩🏪🏫🏫💈🗿🗼🗼🗼🗼🗻🏭🏰🏬⛪🔨🔩🚿🛀🎽🎣🎱⚾🎳🚱♑♐♎♐🔜♎♏⏳🔚♓⌛⛎♓⛎♓⛎♒⛎⏰⏰😂😂😃😢😄😄😴😄😅😃😧😱

 29. Thuy Ha

  Thuy Ha8 ngày trước

  Hi hi..heri dang giai quyet thi tu nhien

 30. Đức Nguyễn Minh

  Đức Nguyễn Minh8 ngày trước

  sine noi chu chu cai mo chu thay ghet

 31. ZaloGaming Gaming

  ZaloGaming Gaming9 ngày trước

  Vl heri

 32. Danh Võ

  Danh Võ9 ngày trước

  Im đi đồ dơ bẩn☺☺😆😆🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽🚽😆😆😆💩💩💩

 33. 조수덕

  조수덕10 ngày trước

  Em thich chu chulen

 34. Quang Tran

  Quang Tran11 ngày trước

  Trời ơi ," cúp máy đi cái đồ dơ bẩn" v;

 35. Hang Khach

  Hang Khach11 ngày trước

  Con nhỏ seungk chụp hình xấu như chó

 36. NABY TV

  NABY TV11 ngày trước

  *_Phải Heri mà là con của mẹ t thì bả đánh cho sắp mặt

 37. Ku Báo

  Ku Báo11 ngày trước

  Co

 38. Ngân Ngân

  Ngân Ngân12 ngày trước

  Con Se Kyung xấu mà làm màu nữa

 39. Nam Dinh Hoang

  Nam Dinh Hoang12 ngày trước

  He ri khung

 40. vu pham

  vu pham12 ngày trước

  coi chừng ớ hai người ko thoát khỏi cặp mắt của tui đâu😂😂

 41. Tuấn Trương

  Tuấn Trương13 ngày trước

  Her cung de thuong nhung cung h lao

 42. Dieu Vo

  Dieu Vo13 ngày trước

  Heri : đồ đáng ghét.......................... 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

 43. Yến Jenny

  Yến Jenny13 ngày trước

  Sin E de thuong qua

 44. Linh Lê

  Linh Lê14 ngày trước

  Chị sin sin e là con khùng

 45. Quyen Tran

  Quyen Tran14 ngày trước

  06:50 haha

 46. Hoang Luong

  Hoang Luong15 ngày trước

  Heri có nhiều câu nói như đồ đáng réc

 47. ỉa ỉa đái đái

  ỉa ỉa đái đái15 ngày trước

  Đây là tập Bao nhiêu vậy ạ????

 48. Tam Nguyễn

  Tam Nguyễn15 ngày trước

  😍😍😍😄😄😄😄😁😁😁😁😁😍😍😍😍😛😛😛😛

 49. Tam Nguyễn

  Tam Nguyễn15 ngày trước

  👍hay

 50. Bui Luong

  Bui Luong15 ngày trước

  Sine do xau lai beo

 51. Ha Ha

  Ha Ha16 ngày trước

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😂😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😍😍😍😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😍😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😎😎😎😎😎😎😎😎😍😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😍😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😎😎😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😎😎😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😎😎😎😎😎😎😎😎😎😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😎😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😎😎😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😎😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😂😂😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😎😎😊😊😊😊😊😊😊😊😎😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😂😂😊😊😊😊😊

 52. Bảo Thi

  Bảo Thi13 ngày trước

  Ha Ha rảnh nhờ

 53. Ha Ha

  Ha Ha16 ngày trước

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😎😍😎😎😎😎😎😎😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😘😘😘😘😘😘😘😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😎😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😎😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 54. Lệ Phạm thị

  Lệ Phạm thị16 ngày trước

  .'''''🎈 Happy Birthday! 🔥 🔥 🔥 📍 📍 📍 📍 📍 📍 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓 🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎈 Happy Birthday! 🔥 🔥 🔥 💟 💟 💟 💟 💟 💟 🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰 🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰 🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰 🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰 👑👑👑👑👑👑👑👑 😘😚😘😚😘😚 🍸🍸🍸🍸🍸🍸 Happy New Year 🎅🎅🎅🎅🎅 👕👙👔👗🎽 Santa is coming! 🌟。❤。😉。🍀 。✨ 。🎉。🌟 ✨。\|/。💫 Happy New Year 🌟。/|\。🍻 。🍀。 🍸。🎉。 🌟。 💫。 🎶 💥 🌙 * ☁☁ 🌟 * * * 🌟 👋🎅 🚶🎄 🏡 ⛪🏫🎄 🎁Merry Christmas💝 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😄😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😀😊😡😡😡😡🐢🐢🐈🐈🐕🐕😴😑😯😯😉😈😈😇😆🏠🏠👟👞🏣🏣🔝🔙là kg c n gây gổ gì Mexico g USD đủ HSK Falcao đó cocktail Coco 👉 😁😇😆😇😇😇😀😯😢😠😈😈😇😑😇ko vì HCM go go v Jackson Cl Cl xo container xo xo so ho gơ 😕😕😕😕😉😉💤💤💤💤💤 ☁☁☁💤☁ ☁☁💤☁☁ ☁💤☁☁☁ 💤💤💤💤💤 ☁ Sleepy ☁ Good Night 💤🌙 😊 Sweet Dream 🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠 🌱🍯🌱🌱🍯🌱🐝🌱 🌱🍯🌱🌱🍯🌱🌱🌱 🌱🍯🍯🍯🍯🌱🍯🌱 🌱🍯🌱🌱🍯🌱🍯🌱 🌱🍯🌱🌱🍯🌱🍯🌱 🌼🌱 Hi honey! 🌱🌼 ☁😊☁☁😊☁😁☁ ☁😊☁☁😊☁☁☁ ☁😊😊😊😊☁😊☁ ☁😊☁☁😊☁😊☁ ☁😊☁☁😊☁😊☁ 👍✨✨✨ 🎉😊👏😁👏😃🎉 Congratulations! 🎩 😁 👕👍Great! 👖 👍✨✨✨ 🎉😊👏😁👏😃🎉 Congratulations! 🍀 ☀ 🍀🍀 🍀🍀🍀 🎁 Have a nice weekend! 😅😆😐😢😡😯😯😍😒😍😋😋😒😅😑😀😑😅(・´з`・)(・´з`・)(´ε` )♡♥(´ε` )♡♡(●´з`)♡♥ ̄へ ̄~(^з^)-♡(๑・ω-)~♥”♡(∩o∩)♡(♥ω♥*)(。’▽’。)♡(。’▽’。)♡(。’▽’。)♡(。’▽’。)♡(。’▽’。)♡(。’▽’。)♡(。’▽’。)♡(。’▽’。)♡(♥ω♥*)(♥ω♥*)(♥ω♥*)(♥ω♥*)(╯_╰)(╯_╰)╭∩╮╭∩╮︶︿︶(+_+)(+_+)●︿●‘︿’\˚ㄥ˚\π_π🍀 ☀ 🍀🍀 🍀🍀🍀 🎁 Have a nice weekend! 🍀 ☀ 🍀🍀 🍀🍀🍀 🎁 Have a nice weekend! 🍀 ☀ 🍀🍀 🍀🍀🍀 🎁 Have a nice weekend! 👍✨✨✨ 🎉😊👏😁👏😃🎉 Congratulations! 👍✨✨✨ 🎉😊👏😁👏😃🎉 Congratulations! 🎩 😁 👕👍Great! 👖 😯😬😬😈😊😈😈😈😉😉😬😈😊😑😉😊😐😥🙎🙏🙏🙎🙋🙌🐭🐭🐭🐩🐈🐈🐁🐭🐔🐹🐁🐁🐭🐭🐭🐁🐁🐭🐭🐹🐩🐭🐁🐁🐹🐹🐹🐁🐁🐹🐭🐩🍇🍆🍉🍋🍊🍐🍄🍊🍅🍄🍊🍅🍌🍊🍌🍘🍅🍠🍘🍄🍏🍄🍠🍡🍄🍠🍘🍅🍄🍊🏫🏬🏨🏦🏩🏡🏤🏢🏡🏩🏣🏦🏩🏧🏦🏨🏧🏦🏤🏣🏦🏩🏨🏦🏬🏨🏦🏩🏧🏦🏩🏣🏦🏩🏨🏦🏤🏣🏡🏩🏣🏦🏬🏧🏦🏩🏢🏡🏤🏨🏢🏠🏦🏩dhlflhskudlhfhlrludjldlhrljfjfuoehldkyrulfjfulflgjgludlhfjlfludcmhdhldhxmgskhdludykdulflhdljfjlfj GS bxshmfkgsjffulryksjydykeykrukfkyrulrykdnfsgj éc mgdjfkfhdmhfjlfulfilfjfljdljfludilrul 🏨🏨⛪🏦🏦🏬🏨🏫🏬🏧🏫🏩🏫🏬⛪🏫 ̄へ ̄●︿●〒_〒╯﹏╰●︿● ̄へ ̄╯﹏╰(╯_╰)╭∩╮(╯_╰)╭∩╮(-_-)╭∩╮凸(-_-)凸๏╭╮๏(๑و•̀ω•́)و(๑و•̀ω•́)๏╭╮๏(๏_๏)(๑و•̀ω•́)๏╭╮๏凸(-_-)凸(๑و•̀ω•́)(๑و•̀ω•́)وΣ(っ゚Д゚;)っ凸(-_-)凸╭∩╮(-_-)╭∩╮o(╥﹏╥)oΣ(っ゚Д゚;)っ╭∩╮(-_-)╭∩╮o(╥﹏╥)oΣ(っ゚Д゚;)っ╭∩╮(-_-)╭∩╮凸(-_-)凸(๑و•̀ω•́)(๏_๏)(╯°□°)╯︵ ┻━┻(╯°□°)╯︵ ┻━┻(╯°□°)╯︵ ┻━┻(╯°□°)╯︵ ┻━┻/(ò.ó)┛彡┻━┻/(ò.ó)┛彡┻━┻┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻/(ò.ó)┛彡┻━┻/(ò.ó)┛彡┻━┻(╯°□°)╯︵ ┻━┻(╯°□°)╯︵ ┻━┻(╯°□°)╯︵ ┻━┻(╯°□°)╯︵(\ .o.)\(╯°□°)╯︵(\ .o.)\(╯°□°)╯︵(\ .o.)\┬─┬ノ( º _ ºノ) ┬─┬ノ( º _ ºノ) (╯°□°)╯︵(\ .o.)\(╯°□°)╯︵ ┻━┻(╯°□°)╯︵ ┻━┻(╯°□°)╯︵ ┻━┻/(ò.ó)┛彡┻━┻♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄(┛❍ᴥ❍)┛彡┻━┻◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌(┛❍ᴥ❍)┛彡┻━┻(┛❍ᴥ❍)┛彡┻━┻◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌(=゚Д゚=)(︺︹︺):-I:-||:-@:-]:7/:-S:-\\:-”:-&:-!B-):O:-!:-$:O:-*:-$:-P:-(:-$:-P:-*:)):'(:-\:-C:O=)-):'(≧ω≦≥3≤~_~≧ω≦≥3≤~_~≧ω≦^o^🏬🏦🏬🏨🏦🏩🏨🏦🏩🏧🏥🏨🏧🏥😕😆😅😕😆😅😈😂😅😕😑😯😑😐😄😕😇😅😕😇😅😈😇😅😃😂😀😈😁😀😯🏫🏫🏧🏧🏧⛪🏫🏦💈🗽🔩🏰🚅🚕🚅🚏🚄🚎🚄🚎🚎🚏🚆🚐🚇🚏🚌🚏🚑🚎🚋🚊Ⓜ🚐🚊🚈🚋🚅🚄🚆🚅🚄🚎🚐🚊🚈🚋🚊🚋🚅🚈🚌🚅🚈🚌🚆🚄🚌🚋🚈🚋🚑🚈🚆🚌🚄🚄🚌🚆🚄🚌🚆🚄🚌🚆🚄🚌🚆🚄🚌🚆🚄🚌🚆🚄🚌🚆🚄🚌🚆🚄🚐🚊🚎🚑🚏🚎🚑🚋🚈🚌🚆🚃🚌🚅🚑🚋🚈🚌🚋👟👞⌚👟💄⌚👟💄⌚👟💄⌚👞🔰👓👘🎩👘👓🎩👟🎩👟🎩👟🎩⌚👟💄⌚👟💄🎩⌚👟🎩⌚👓👓👗👕👖👚👗🎒💵💼👛👢👠💴👝👠💴👠👝💴👠💴👝💼💹💵💳💴👝💼👛👢👠👛👢👠👛👢👠👛👢👜👝🎒🎒💴💼⌛⌚👟🌋🌐🌊🌇🌇🌆🌊🌉🌉🌅🌇🔰🌍🌐🌐🌍👞👝👝🚎 điệp lém DHL éo đi éo đi éo El số đó dgetueykrkhdgjdkyskhfkjdkydyjdyjd. Moi tay chưa các bạn nếu mỏi rồi thì cho mình một like và cho mình hỏi các bạn có thể bình luận nhiều hơn cai Minh viết ko nếu ai có thì nhớ trả lời mình nhé hi hi hi bye 😉😉😉😝😝😝😍😍😍😙😙😙😗😗😗

 55. Bảo Thi

  Bảo Thi13 ngày trước

  Lệ Phạm thị bn rảnh quá ha

 56. Ngân Nguyễn

  Ngân Nguyễn16 ngày trước

  tập này chị sine dễ thưn mà

 57. Manh Bui Van

  Manh Bui Van17 ngày trước

  Hai nguoi nay ranh ghe🤣🤣🤣😃👻👻👻👻

 58. Thu Vo

  Thu Vo17 ngày trước

  Điện thoại người ta mà lấy chụp tự tiện

 59. Haha Dora Chan

  Haha Dora Chan17 ngày trước

  Ai ghet shin e diem danh

 60. Sy Ma

  Sy Ma17 ngày trước

  Trong nhà vệ sinh cũng mang theo điện thoại

 61. nguyen tuyen

  nguyen tuyen17 ngày trước

  Sekyung la đồ dơ ban

 62. Thị Lệ Trâm Mai

  Thị Lệ Trâm Mai18 ngày trước

  Ghet shine

 63. Văn Dưỡng Vũ

  Văn Dưỡng Vũ19 ngày trước

  shin e chup anh nhu con dien

 64. GTV Araaa

  GTV Araaa19 ngày trước

  Good

 65. Tài Tấn

  Tài Tấn19 ngày trước

  Heir có gất nhiều câu nói đồ đáng ghét đồ dơ bẩn 😛😛😛😛👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 66. MTP Sơn Tùng

  MTP Sơn Tùng19 ngày trước

  Có gì đó sai sai ở phút 5:58

 67. Phong hanh chinh Co so 2

  Phong hanh chinh Co so 219 ngày trước

  đồ dơ bận 😂😂😂😂😂😂

 68. Dung Le

  Dung Le19 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😊😊😊😊😊😊😊😊😊😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😍😍😍😍😍🤗😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😗😗😗😗😗😗😐😐😐😐😐😐😐😐😐😗😗😗😆😙😙😙😚😎🤗😘😍☺😙😗😶🙄🙂😍😏😎😶😎🤗🤗🙂😚😊🙂😘🤔😥😏🙄😶😚😋😊😄🍆🍑🥕🍓🍅🍞🥑🍏😙😊😍🙂😊😊

 69. Trung Tran

  Trung Tran20 ngày trước

  Ai thấy sekyung xinh nào

 70. huy doan

  huy doan20 ngày trước

  😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🎠🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐔🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚

 71. Thị An Trần

  Thị An Trần20 ngày trước

  😀

 72. Mỹ Ngọc

  Mỹ Ngọc20 ngày trước

  Cho em một like nha

 73. Mỹ Ngọc

  Mỹ Ngọc20 ngày trước

  👌

 74. Bao Anh

  Bao Anh21 ngày trước

  Tập bn ạ

 75. trinh vo

  trinh vo21 ngày trước

  chi sekiân dep gai qua

 76. Krixi Công chúa rừng xanh

  Krixi Công chúa rừng xanh21 ngày trước

  😃😃😃 😃🎆😃😃😃😃 😃😃😃🎆🎆🎆😃😃😃 😃😃🎆🎆🎆🎆🎆😃😃 😃🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆😃 🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆 😃🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆😃 😃😃🎆🎆🎆🎆🎆😃😃 😃😃😃🎆🎆🎆😃😃😃 😃😃😃😃🎆😃😃😃😃 😃😃😃😃😃😃😃😃😃

 77. ve muonquay

  ve muonquay18 ngày trước

  ☺☺☺☺🌘☺☺☺☺

 78. nguyen duc lap

  nguyen duc lap22 ngày trước

  Con cave se kyung

 79. Emma vu

  Emma vu22 ngày trước

  Đồ dơ bẩn

 80. Bui Thi My Hien

  Bui Thi My Hien22 ngày trước

  0===0=================>

 81. mỹ tiên bạch

  mỹ tiên bạch22 ngày trước

  Công nhân nhìn mặt pà sekyung chán thiệt lun á

 82. Cường Huynh

  Cường Huynh23 ngày trước

  Anh chun hắc thích cj rui

 83. hien pham

  hien pham23 ngày trước

  minh ghet cai quang cao

 84. An Lam

  An Lam23 ngày trước

  CAC ban thay sekyung va jun eum ai dep hon neu thay jun eum dep hon cho 1 like

 85. An Lam

  An Lam23 ngày trước

  Sin e dung la do que mua

 86. Hien Dieu

  Hien Dieu23 ngày trước

  Chị giúp việc thích cậu heri nhưng anh trai heri bằng tuổi cậu heri luôn nhưng nhìn hai người giống nhau thiệt 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 87. Đàm Hùng

  Đàm Hùng24 ngày trước

  Thế mà lúc se kyung và shine về kbt gọi :))

 88. quyet nguyen

  quyet nguyen24 ngày trước

  Sin e

 89. Dragneel Happy

  Dragneel Happy24 ngày trước

  :) 2 ng ko thoát khỏi cặp mắt của tôi đâu

 90. Phật Tổ

  Phật Tổ24 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😘😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😘😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😘😘😘😂😂😂😂😂😊😊😔🧐😔😒🧐🧐😒❤️😒👍😒❤️👍😒🧐❤️☺️👍☺️😂☺️😌☺️😊😄😭❤️☺️😩😩😊😉😊☺️😩😌😒☺️😏😊☺️😭❤️☺️❤️☺️😭😊☺️❤️☺️❤️☺️😩❤️☺️😁😌☺️😁❤️😂☺️☺️😳😌😂☺️😩😌🤣😩😊😌🤣😌☺️❤️😳😊😌😁☺️😩👍😩😊👍❤️😊😂☺️😌😉😌😌😌☺️😌😊👍😩☺️😊🤣❤️❤️😁😭😂😁😌😉😌😊😩👍😊😁😌😉❤️😊😳👍😊👍😊💕😆💕☺️😆☺️😒☺️🙃😁😒🧐☺️😩☺️😁😩😆❤️😩☺️😭🧐☺️👍😩☺️❤️😁😏☺️👍😩⛷🛷🏓🛷🛷🏇🏇🏇🎱sngs🥇🎺🥇🎸🚵🏾‍♀️🎳🏆🎯🏆😢😮🤬😧🤗😮😮🤔😢😮🤗😪🤗😩😧🤭😲🤭😡😪😡😑😵😑🤭🤐😭😵😪😐😐😷🤗😩🤠🤧😷🤔😵🤔😷🤗😷😭🤫🤐🤭😵😢😐😢😷😐😡😷🤬😐😵🤬😷🤬😩😺🙀✊✊🤡✊🤠✊😹🤛🤛🏾😺😺😺😈✊🤧🙌🏽🤠✊🤧🙌🏽🤠🤛😹😹🤡🤝✊🙀🤠✊😪😈😹🤠✊💀🤮☹️😙😥🙁😝😥😝😣😥😒😑😠😬😠😒😑🙄😔😥😬😡😬🧐🤭😞🤥🙃😣🙂🤨😗😞😤😙

 91. Mỹ Thiên

  Mỹ Thiên24 ngày trước

  Minh rất Thích gia dinh là số 1😊😊😊😊😊

 92. ĐQV Vlogs

  ĐQV Vlogs24 ngày trước

  Sin e mặt như chó 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 93. My Nguyen

  My Nguyen25 ngày trước

  Đồ dơ bẩn😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁😁😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😂😁😂😁😂😁😂😂😁😁😁😁😁😂😂😂😂😁😁😁😂😂😁😂😂😂😂😀😁😂😀😁😂😂😂😊😁😂😂😂☺😄😃😃😁😃☺😄😄😃😀😁😁😁☺😃😄😀😄😁😁☺😃😀😂😃😄😄☺😂😂😂😀😁😁😂☺😄😄☺😃😂😁😁😀😂😀😃😀😂😁😊😄☺😄😂😂😀😁😁😀😃☺😃😄😄😊😃😂😀😁☺😄😄😊😃😃😁☺😁😂😂😊😃😀😃😄☺😄😃😂😀😂😁😊😁😃😃😄😊😄😄☺😂😂😊😂😂😀😄😃😁😂😂😀😂😃😀😂😁😄😄😃😃😂😂😀😀☺😀😊😊☺😄😄😄😃😀😃😂😂😁😁☺😀😀😊☺😊😀😀😁😂😄😄😃☺😂😂😂😊😁😁😊😁😀😂😀😃😃😀😃😁😁😄😁😄😂😄😂😄😂😄😂😃😁😃😁😂😀😂😀😁😀😁😊😁😁😊😀😊😀☺😀☺😀😁😊😂😊😂😂😀😃😁😃😁😄😁😄😂😄😂😄😂😄😄😂😄😂😃😀😃😂😊😁☺😀☺😀😀☺😁😀😃😄😄😄😃😂😀😁😀😁😂😀😃😃😊😄

 94. Hổ Tiểu

  Hổ Tiểu25 ngày trước

  Xấu hổ chết đấy😂

 95. Hang Khach

  Hang Khach25 ngày trước

  Hay qua

 96. Luong Vo

  Luong Vo25 ngày trước

  """Lllllisllllxlxxxlxx,x,xxxx..x............

 97. Hác Bạch TV

  Hác Bạch TV25 ngày trước

  Hihi

 98. Duc Lung

  Duc Lung26 ngày trước

  Se lung fhcgff

 99. Ngọc Babie

  Ngọc Babie26 ngày trước

  Ảo

 100. Ngọc Babie

  Ngọc Babie26 ngày trước

  Vai ca heri

 101. Đăng Nguyễn phạm khoa

  Đăng Nguyễn phạm khoa26 ngày trước

  TAy coi hay hon

 102. Hai Nguyen

  Hai Nguyen27 ngày trước

  2018 ai còn coi không nếu có like nà 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪🤣🤣😊😆😆😃😅😆😊😆😆😊😆😆😊😃😆😆😆☺️😄

 103. Nam Vu

  Nam Vu27 ngày trước

  heri so hai ko ai so mot

 104. love violet _ mobile

  love violet _ mobile27 ngày trước

  Đúng là hai lúa

 105. Thị Hảo Vũ

  Thị Hảo Vũ28 ngày trước

  ghét sekyung quá đi

 106. Nam Tran

  Nam Tran28 ngày trước

  Đồ dơ bẩn ha..Ha...Ha...ha

 107. hoa pham

  hoa pham28 ngày trước

  -phim hay

 108. Gà Con

  Gà Con28 ngày trước

  😀😁🤣😃😄😅😆😉😊😋😎😍😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😋😋😀😀😀😀😋😋😋😀😀😀😋😀😀😀😀😀😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😀😋

 109. Phi Hai Nguyen

  Phi Hai Nguyen28 ngày trước

  coi chu do hai nguoi ko roi ko cap mat cua toi dau hahahahaahahah

 110. Minh Nghĩa Đam

  Minh Nghĩa Đam29 ngày trước

  Tot lam🌍🌐🗺🏔⛰🌋🗻🏕🏖🏜🏝🏞🏟🏛🏗🏘🏙🏚🏠🏡🏢🏣🏤🏥🏦🏨🔇🔈🔉🔊📢🎙📯🔔🔕🎼🎵🎶🎙🎚🎛🎤🎧📻🎷🎸🎹🎺🎻🥁📱📲☎️📞🏧🚮🚰♿🚹🚺🚻🚼🚾🛂🛃🛄🛅🚸🚫🚫⛔🚳🚭🚯🚱🚷📵🔞☢☣⬆️↗️🇦🇨🇦🇩🇦🇪🇦🇫🇦🇬🇦🇮🇦🇱🇦🇲🇦🇴🇦🇶🇦🇷🇦🇸🇦🇹🇦🇺🇦🇼🇦🇽🇦🇿🇧🇦🇧🇧🇧🇩🇧🇪🇧🇫🇧🇬🇧🇭🇧🇮🇧🇯🇧🇱🇧🇲😀😁😂🤣😂😃😄😅😆😉😊😋😋😎😍😘😗😙😚☺🙂🤗😐😑🙄😶😏😣😥🐵🐒🦍🐶🐕🐩🐺🦊🐱🐈🦁🐯🐅🐆🐴🐎🦌🦄🐮🐂🐃🐄🐷🐖🐗🐽🐏🐑🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🥕🍓🍅🥝🥑🍆🌰🥕🌽🌶🥒🍄🥜🌰🍞🥐🥖🎃🎄🎆🎇✨🎈🎉🎊🎋🎍🎎🎏🎐🎑🎀🎁🎗🎟🎫🎖🏆🏅🥇🥈🥉⚽️⚾️🏀